REGULAMIN KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FUNDACJI SIEPOMAGA

 

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1) „Fundacja” – Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 grudnia 9A/14, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 7831681710, REGON 301929504,

2) „Własność Intelektualna” – przysługujące Fundacji autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne na znakach towarowych oraz prawo do nazwy „Fundacja Siepomaga”,

3) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez osoby trzecie z Własności Intelektualnej Fundacji,

4) „Serwis” – prowadzony przez Fundację serwis internetowy Siepomaga.pl, stanowiący platformę informatyczną wspomagającą gromadzenie funduszy na cele charytatywne.

 

§ 2 Bannery

1. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu bannery, które osoby trzecie, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych.

2. Podmiot, który zamierza korzystać z bannerów, przed rozpoczęciem korzystania z nich zobowiązany jest uzyskać zgodę Fundacji (wystarczy zgoda wyrażona w formie wiadomości email). Zgoda jest udzielana przez Fundację według jej swobodnego uznania i może zostać udzielona nieodpłatnie.

3. Zarejestrowani w Serwisie Partnerzy w rozumieniu postanowień Regulaminu Serwisu, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani przez Fundację, mogą korzystać z bannerów, na zasadach określonych w kolejnych ustępach, bez zgody Fundacji.

4. Korzystanie z bannerów bez zgody Fundacji jest dozwolone, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia przez korzystającego na rzecz Fundacji opłaty licencyjnej za korzystanie z banneru, wynoszącej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za jeden dzień korzystania z każdego banneru i pod warunkiem, że korzystanie:

1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją,

2) nie sprawia, że banner stanowi najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego,

3) nie wiąże się z zamieszczeniem banneru na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy.

5. Zabronione jest korzystanie z bannerów innych niż udostępnione aktualnie przez Fundację, dotyczy to również wersji, które były przez Fundację udostępniane w przeszłości.

6. Zabronione jest modyfikowanie bannerów, w tym w szczególności zmiana kolorów, usuwania lub przerabiania ich elementów graficznych lub słownych.

7. Zabronione jest używanie elementów bannerów, w tym w szczególności ich elementów graficznych.

8. Zabronione jest używanie bannerów w taki sposób, że stanowią one najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element strony internetowej.

9. Fundacja może w każdej chwili wycofać udzielną zgodę na korzystanie z bannerów albo zażądać od Partnera zaniechania korzystania z bannerów, w szczególności w przypadku gdy podmiot korzystający z bannerów dopuści się naruszenia postanowień Regulaminu.

10. W przypadku korzystania z bannerów po uprzednim uiszczeniu opłaty licencyjnej, o jakiej mowa w ust. 4 Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystanie z bannerów, wypowiadając tym samym udzieloną licencję.

 

§ 3 Znaki towarowe

1. Zabronione jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacji bez jej wyraźnej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody, przy czym dozwolone jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacji Siepomaga w ramach udostępnianych przez Fundację bannerów na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu oraz w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa.

2. Zabronione jest korzystanie ze znaków podobnych do znaków Fundacji, w tym w szczególności znaków zmodyfikowanych lub o zmienionym kolorze.

3. Fundacji może wyrazić zgodę na korzystanie ze jej znaków towarowych, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia przez podmiot korzystający ze znaku opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku, wynoszącej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za jeden dzień korzystania z jednego znaku, oraz pod warunkiem, że korzystanie:

1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją,

2) nie sprawia, że znaki towarowe stanowią najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego,

3) nie wiąże się z zamieszczeniem znaków towarowych na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy.

4. Znakami towarowymi Fundacji są w szczególności:

1) znak towarowy słowny „Siepomaga” zgłoszony do ochrony w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia 016898025,

2) Znak towarowy graficzny „Siepomaga” zgłoszony do ochrony w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia 016897993.

5. Fundacja może w każdej chwili wycofać udzielną zgodę na korzystanie ze znaków.

 

§ 4 Serwis Siepomaga.pl

1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarł odpowiednie umowy licencyjne.

2. Jakiekolwiek korzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów graficznych Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji jest zabronione, za wyjątkiem korzystania z Serwisu w calu w jakim został stworzony oraz za wyjątkiem korzystania na zasadach określonych w § 2 Regulaminu z udostępnionych przez Fundację bannerów.

3. Fundacja może, według swobodnego uznania, udzielić zgody na korzystanie z elementów Serwisu a także jego wyglądu jako całości, pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej wynoszącej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za jeden dzień korzystania.

 

§ 5 Nazwa Fundacji

1.  Nazwa „Fundacja Siepomaga”, jest chroniona prawem.

2. Zakazane jest korzystanie z nazwy „Fundacja Siepomaga” poza  przypadkami dozwolonymi przepisami prawa. W szczególności  nie jest dozwolone korzystanie z nazwy „Fundacja Siepomaga” w sposób, który:

1) sugeruje nieistniejące: partnerstwo, sponsoring, wsparcie czy współpracę z Fundacją,

2) wiąże się z zamieszczeniem nazwy Fundacji na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

3) narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy.

3. W przypadku zaistnienia konieczności wymieniania nazwy „Fundacja Siepomaga” w np. w celu omówienia kwestii związanej z jej działalnością, w tym w szczególności z działalnością Serwisu lub poinformowania o współpracy z Fundacją należy stosować się do poniższych zasad:

1) słowa „Fundacja Siepomaga” powinny być zapisane wielkimi literami,

2) słowa „Fundacja Siepomaga” powinny być zapisane taką samą czcionką, jak pozostała część tekstu,

3) zakazane jest używania logo Fundacji zamiast jej nazwy.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 24.07.2017 roku.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Fundacji.

Agnieszka Nowik
Członek Zarządu Fundacji Siepomaga
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość