XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu

XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu,
to nowopowstała szkoła publiczna, powołana do istnienia na mocy ostatecznej, wykonalnej decyzji nr 110.2.17.2019 wydanej w dniu 22 maja 2019 r. przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Niestety Miasto Poznań nie respektuje powyższej decyzji WKO jako organu II instancji, skutkiem czego jest m.in. brak przewidzianej prawem dotacji na funkcjonowanie szkoły.

Od września 2019 roku w trzech klasach pierwszych XXXIX liceum podjęło naukę 90 uczniów. Zarówno młodzież, jak i Ich Rodzice wybrali szkołę urszulańską, która w wychowaniu
i kształceniu odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Podstawowym celem działalności szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie wychowania, nauczania i opieki. SERVIAM – logo szkoły, łac. będę służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzinie, drugiemu człowiekowi, który tego potrzebuje, wyraża w sobie ideał wychowawczy szkół urszulańskich na całym świecie. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:


1) podmiotowości,

2) odpowiedzialności,

3) umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,

4) poczucia własnej godności,

5) możliwości twórczych,

6) potrzeby i poczucia sensu,
ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z innymi i dla innych.

W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego opartego na Ewangelii. Jednocześnie jest ona otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i niewyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.

Szkoła, szanując ich przekonania, zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości.

Niniejsza zbiórka jest jedną z inicjatyw Rady Rodziców starających się na różne sposoby wspierać szkołę w obecnej niełatwej sytuacji. 

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są wartości przekazywane od wielu pokoleń w środowisku szkół urszulańskich, by zechcieli wesprzeć dzieło wychodzące naprzeciw tym uczniom, którzy często z powodów finansowych nie mogli podjąć nauki w istniejącym od lat liceum prywatnym. Z serca dziękujemy za każdy gest solidarności, który pozwoli szkole funkcjonować do czasu ostatecznego pozytywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Wpłaty

Ładuję...