Alimentarz

Alimentarz

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Torun, kujawsko-pomorskie

Polem dzialaności Fundacji Alimentarz zgodnie z zapisami w Statucie to działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ponadto działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ale celem nadrzędnym Fundacji Alimentarz jest pomoc każdemu w potrzebie w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz intergracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy.