Fundacja "Anthea"

Fundacja "Anthea"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zakrzów, świętokrzyskie

Celami Fundacji są:
1. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego;
2. wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałania patologiom społecznym;
4. wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój oraz budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży;
5. promocja klubów i organizacji sportowych;
6. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w kierunku sportowym;
7. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich;
8. promocja młodych zawodników;
9. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
10. prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej,
11. ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
12. upowszechnianie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu;
13. upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. ochrona i promocja zdrowia;
15. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
Więcej informacji na stronie: https://antheafoundation.eu/ .