Fundacja AutSite

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

1. Organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju.

2. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim.

3. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo-wychowawczym.

4. Udzielanie pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

5. Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią społeczeństwa.

6. Ochrona i promocja zdrowia obejmująca prowadzenie poradni zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji.

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.


8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród osób niepełnosprawnych.


9. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób.

Wpłaty

Ładuję...