Fundacja BARIERA

Fundacja BARIERA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, opieka, pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, rozwój nauki i gospodarki oraz ochrona środowiska i zabytków w służbie niepełnosprawnym, oraz pomoc ofiarom wypadków drogowych.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie różnych form rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) prowadzenie terapii psychologicznej dla osób niepełnosprawnych,
3) działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i społeczności lokalnej,
4) organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy biorących udział w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5) zwiększanie szans zatrudnienia lub utrzymania pracy przez osoby niepełnosprawne poprzez promocję wyrobów produkowanych w zakładach zatrudniających takie osoby, organizowanie targów, wystaw, giełd pracy oraz innych akcji promocyjnych w tym zakresie,
6) organizowanie imprez wspierających aktywność osób niepełnosprawnych (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych),
7) prowadzenie działań informacyjnych na rzecz zaniechania praktyk dyskryminacyjnych wobec osób niepełnosprawnych,
8) ochronę zdrowia, sprawowanie opieki, pomoc społeczną, rozwój oświaty i wychowania, popieranie kultury, sztuki, nauki i gospodarki w służbie niepełnosprawnym oraz ochronę środowiska i zabytków jako miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym, oraz pomoc ofiarom wypadków drogowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 stanowi wyłączną statutową działalność Fundacji i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Działalność Fundacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze: ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, rozwoju nauki i gospodarki oraz ochrony środowiska i zabytków w służbie osobom niepełnosprawnym, jak również pomoc ofiarom wypadków drogowych.
3. Działalność Fundacji wymieniona w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.

Wpłaty

Ładuję...