Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg Bliżej Siebie

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg Bliżej Siebie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Świdnica, dolnośląskie

Szanowni Państwo !!!

Z wielką radością informujemy, że dnia 08.11.2016 r. została ustanowiona Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy, której Założycielką i Fundatorką jest Pani Małgosia Dziura-Sztejnberg.

Celem Fundacji Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i ubogim, oraz ich integracja nie tylko wewnątrz własnej grupy, ale zwłaszcza z osobami sprawnymi i zdrowymi. Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia.

Dążymy do tego, aby dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, ubogie mogły wspólnie, miło spędzać czas, nawiązywać nowe znajomości oraz realizować swoje plany i marzenia, te wielkie, i te malutkie.

Podejmujemy działania polegające na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywnej, także wspomagające edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.

Motto Fundacji

Jako motto swojej działalności przyjęliśmy słowa Naszego umiłowanego Rodaka - Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co,  po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Patron Fundacji.

W związku z tym, że Święty Jan Paweł II w wielu swoich słowach pisanych i mówionych zwracał się bardzo często do ludzi potrzebujących, biednych, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych Zarząd Fundacji postanowił wybrać go na swojego Patrona.

Cele Fundacji :

1. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

2. Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

3. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom, osobom młodym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim  i ich rodzinom.

4. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym , jednostką nie posiadających osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, ubogimi, niepełnosprawnymi.

5. Inicjonowanie i wspieranie oraz realizowanie lub współrealizowanie projektów, zadań publicznych, inicjatyw, akcji charytatywnych poprawiających warunki życia dzieci, ludzi młodych, starszych, chorych,  niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.

6. Edukacja społeczna poprzez organizacje szkoleń, zakładanie i prowadzenie szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Budowa  specjalistycznej placówki opieki paliatywno-hospicyjnej.

9. Uruchomienie i prowadzenie jadłodajni.

9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizowanie i finansowanie akcji, i kampanii społecznych,

2. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów ( osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, ubogimi, dziećmi, osobami młodymi i niepełnosprawnymi.

4. Organizowanie kwest ulicznych.

5. Pozyskiwanie Sponsorów stałych i okolicznościowych.

6. Zakup sprzętu, wyposażenia i żywności oraz udział w kosztach adaptacji lub modernizacji budynków i pomieszczeń z przeznaczeniem na uruchomienie placówek opieki paliatywnej i długoterminowej dla osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku .

7. Organizowanie, dofinansowanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, opieki, pobytu w placówkach opiekuńczych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, ubogich, niepełnosprawnych w kraju i za granicą.

8. Organizacja, wspieranie i dofinansowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, festiwali, festynów, imprez artystycznych w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, warsztatów, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym.

9. Promocję edukacji i integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich i samotnych.

10. Wspieranie i utrzymywanie kontaktów zarówno z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, ubogimi, samotnymi, dziećmi, osobami młodymi oraz ich rodzinami.

11. Upowszechnianie idei wolontariatu.

12. Pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych.

13. Podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków życia dzieci, osób młodych, starszych, chorych i niepełnosprawnych, a zwłaszcza wsparcie materialne,  psychologiczne i duchowe.

14. Promocję idei integracji środowiska opieki paliatywno-hospicyjnej,

15. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, promocję zdrowia i edukację,

16. Działalność edukacyjno-zawodowa. Poradnictwo zawodowe. Udział w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób młodych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc w  tworzeniu nowych miejsc pracy i innych możliwości zarobkowych dla tych osób.

17. Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18. Działania z zakresu mentoringu, tutoringu, coachingu, mediacji.

18.Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.

Pomogli

Ładuję...