Fundacja "BOGACI MIŁOSIERDZIEM"

Fundacja "BOGACI MIŁOSIERDZIEM"
1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
3 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mocarzewo 13, mazowieckie

Cele fundacji:

1.      Głównym celem działania Fundacji, zgodnie z wolą Fundatora, jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie,  ruchowo lub ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, w tym tworzenie  i utrzymywanie bazy materialnej – budowa Domu Pomocy w Mocarzewie.

2.      Celem działania Fundacji jest także:

a)      pomoc rodzinom słabo sytuowanym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym;

b)      ochrona dzieci przed patologiami społecznymi i przemocą;

c)      działania na rzecz seniorów, osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

d)      działalność charytatywna;

e)      działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych;

f)       organizacja chrześcijańskich inicjatyw i programów wychowawczych;

g)      promowanie edukacji zorientowanej na wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

h)      wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo;

i)        wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych;

j)        wspomaganie rodziny poprzez działania terapeutyczne;

k)      podejmowanie działań edukacyjno-terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży;

l)        tworzenie warunków rozwoju osób, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych w zakresie działań twórczych;

m)    wspomaganie i stymulacja wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;

n)      promowanie wartości chrześcijańskiej w działalności publicznej;

o)      działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

p)      podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu Mazowsza;

q)      zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki;

r)       poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej;

s)       upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej sportu;

t)        wspieranie inicjatyw mających na celu edukację w zakresie promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku;

u)      działania na rzecz wspierania społeczności lokalnych;

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
3 zł miesięcznie