Stowarzyszenie "Bo mogę!"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tarnobrzeg, podkarpackie

Cele Stowarzyszenia:
1. Realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez:
a. promowanie i tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do kompleksowej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, szczególnie nad chorymi w terminalnym okresie choroby, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia objawowego;
b. edukację z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi w warunkach domowych;
c. szerzenie idei hospicyjnej;
d. zapewnienie wsparcia psychologiczno–terapeutycznego dla chorych i ich rodzin, szcze-gólnie rodzin w okresie żałoby.
2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
3. Przeciwdziałanie marginalizacji i zagrożeniu wykluczeniem społecznym osób, szczególnie przewlekle i nieuleczalnie chorych, osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz promowania idei opieki hospicyjnej. Jesteśmy inicjatorami i koordynatorami budowy Hospicjum stacjonarnego dla dorosłych w Jarocinie (pow. niżański, woj. podkarpackie).