Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie otrzymaliśmy od osoby trzeciej (“Zgłaszającego”), który skorzystał z elektronicznego formularza zamieszczonego w Serwisie - “Zgłoszenie Potrzebującego”.

W związku z powyższym przetwarzamy dwie kategorie Twoich danych osobowych - tzw. dane zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych. Do pierwszej kategorii należą takie dane, jak np. Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, województwo i miasto (dane lokalizacyjne), numer telefonu, adres email, strona na Facebooku, wizerunek (zdjęcia). Druga kategoria obejmuje dane dotyczące Twojego zdrowia, w szczególności historię choroby.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 783168710 oraz numerem REGON: 301929504.

Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 • przesyłając email na adres: iod@siepomaga.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 61 67 47 200,
 • pisemnie, pocztą na adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, Polska.

Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (“zwykłych”) jest Twoja zgoda oraz konieczność podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Jeśli zawrzesz z Fundacją Siepomaga porozumienie w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielenia pomocy społecznej, wówczas przetwarzanie Twoich danych będzie niezbędne do wykonania wspomnianej umowy (porozumienia). Przetwarzanie Twoich danych jest również niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Siepomaga, m.in. wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości. Ponadto przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, jak np. promowanie Zbiórki, w tym w Internecie, informowanie darczyńców o stanie Zbiórki, jej zakończeniu, wynikach, w celu dochodzenia przez Fundację Siepomaga roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapobiegania oszustwom oraz w celach archiwalnych i statystycznych.   


Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych szczególnych kategorii, w szczególności danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, jest Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie, zaś w wyjątkowych przypadkach - gdy jesteś niezdolny do wyrażenia takiej zgody - ochrona Twoich żywotnych interesów.


Przy czym masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prosimy byś miał na uwadze, że cofnięcie zgody może uniemożliwić nam, np. ogłoszenie lub przeprowadzenie Zbiórki.      


Zob. treść art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i c) RODO.


Jaki jest cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą w sprawie zorganizowania zbiórki pieniędzy na Twoją rzecz w Serwisie. Jeśli zostanie podjęta przez Fundację Siepomaga decyzja o ogłoszeniu Zbiórki, Twoje dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia Zbiórki w Serwisie oraz jej promocji przez Fundację w Internecie oraz innych środkach masowego przekazu. Fundacja Siepomaga informuje opinię publiczną, w szczególności darczyńców o stanie Zbiórki, jej zakończeniu, o jej wynikach, oraz Twojej sytuacji po udzieleniu Tobie pomocy ze środków zebranych w ramach Zbiórki (w Serwisie, innych serwisach internetowych oraz środkach masowego przekazu). Twoje dane przetwarzamy również w celu promowania Zbiórki.  

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach dzierżawionych przez Fundację Siepomaga od zaufanego partnera. Twoje dane osobowe są przetwarzane przy pomocy innych podmiotów, zwłaszcza zaufanych dostawców systemów, sprzętu i usług IT, które to podmioty świadczą na nasze zlecenie usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu.


Ponieważ część rozwiązań informatycznych, z jakich korzystamy jest oferowana przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie przez firmy z USA, w określonych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG zapewniając jednak odpowiedni poziom ich ochrony. W szczególności, w przypadku przekazywania Twoich danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie “Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield). Tu możesz sprawdzić, czy dany podmiot z USA uczestniczy w tym programie: https://www.privacyshield.gov/list.


W przypadku, gdy zgłoszenia Twojej osoby jako Potrzebującego dokonał nasz Partner, czyli np. inna fundacja, stowarzyszenie, organizacja kościelna lub klub sportowy, możemy przekazać mu wybrane dane dotyczące Twojej osoby.


Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną.


Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać na zasadach opisanych w niniejszej informacji do czasu:

zakończenia działalności Fundacji - w odniesieniu do Twoich danych objętych ogłoszoną Zbiórką w Serwisie. Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli Twoje dane, wyślij do nas swój sprzeciw. Pamiętaj, że dopóki trwa Zbiórka, Twój sprzeciw może uniemożliwić jej dalsze prowadzenie. Przy czym część Twoich danych (imię, nazwisko, adres email, informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać zawsze przez okres 10 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;     
podjęcia decyzji o nieprowadzeniu zbiórki na Twoją rzecz w Serwisie. W takim przypadku będziemy dalej przetwarzać, do czasu zakończenia działalności Fundacji, wyłącznie takie dane, jak Twoje imię i nazwisko w powiązaniu z informacją o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia;    
jeśli Twoje dane przetwarzamy w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji Siepomaga, Twoje dane przetwarzamy w tym celu do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku.

Możemy dalej przetwarzać Twoje dane, jeśli mimo zakończenia przetwarzania Twoich danych na jednej podstawie wciąż mamy prawo przetwarzać je na innej podstawie.


Jakie masz prawa?

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas od dnia 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  


Na podstawie danych o Twojej aktywności w Serwisie (w tym m.in. plików cookies oraz innych podobnych identyfikatorów internetowych, a także logów systemowych) tworzymy na własne potrzeby Twój profil. Dzięki temu możemy dostosowywać do Twoich preferencji treść newslettera, który otrzymujesz, gdy wyraziłeś na to swą zgodę.


Wyjaśniamy, że pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie), gdy przeglądasz nasz serwis siepomaga.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.  

W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Prosimy byś miał na uwadze, że blokowanie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszego Serwisu.


Ponadto korzystamy z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebooka w postaci Piksela oraz funkcji grup niestandardowych odbiorców. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdziesz na stronie www.facebook.com. Na temat działania Piksela zostałeś poinformowany także odrębnie przez Facebooka. Dzięki tym narzędziom, jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem Facebooka, Facebook może wyświetlać Tobie sugestie na temat zbiórek, w których udział może Cię najbardziej zainteresować (treści spersonalizowane). Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących wyświetlanych Tobie treści na Facebooku znajdziesz tutaj.


Korzystamy także z narzędzia Google Analytics oferowanego przez Google, by obserwować Twoją aktywność w Serwisie, w oparciu, m.in. o mechanizm plików cookies. Te działania podejmujemy w celach analitycznych i statystycznych po to, by stale ulepszać Serwis.  


Masz prawo w każdej chwili wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec profilowania, o jakim mowa powyżej. Poinformuj nas o tym niezwłocznie w razie potrzeby.


Jednakże w oparciu o Twoje dane osobowe Fundacja Siepomaga nie będzie podejmowała wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.