Fundacja Dla Dobra Dzieci

Fundacja Dla Dobra Dzieci

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tarnów, małopolskie

Głównym celem Fundacji Dla Dobra Dzieci jest pomoc przebywającym w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych, domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i innych formach pieczy zastępczej), pomoc opiekunom działającym w systemie pieczy zastępczej.

Dzieciom i rodzinom oferujemy pomoc psychologiczną, szkolenia specjalistyczne, porady prawne itp. Taką samą pomoc kierujemy również do dzieci i rodziców adopcyjnych. Rodzinom biologicznym znajdującym się w trudnej sytuacji (tracącym dzieci lub zamierzającym je oddać) również udzielamy pomocy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
* powoływanie i/lub prowadzenie rodzinnych domów dziecka, ośrodków adopcyjnych, w szczególności na rzecz dzieci ze schorzeniami genetycznymi i innymi problemami zdrowotnymi, pochodzącymi z rodzin wielodzietnych, trudną sytuacja prawną.
* pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej, w tym również koordynacji rodzin w systemie pieczy zastępczej z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
* organizację imprez charytatywnych – a to w szczególności poszukiwanie sponsorów oraz organizację imprez dla dzieci, w tym spotkań świątecznych, festynów oraz wszelkich imprez kulturalno-sportowych oraz ogólnorozwojowych.
* pomoc w zakresie poradnictwa prawnego i administracyjnego oraz rozwiązań formalno-prawnych, jak również opracowanie materiałów.
* współpracę z organami administracji publicznej oraz wszelkimi jednostkami i podmiotami odpowiadającymi za dzieci w systemie pieczy zastępczej.
* integrację rodzin działających w systemie pieczy zastępczej, w tym współorganizację podmiotami i jednostkami grup wsparcia, warsztatów, wyjazdów integracyjnych, szkoleń specjalistycznych oraz zorganizowanie forum internetowego przeznaczonego dla rodzin działających w systemie pieczy zastępczej.
* współpracę z podmiotami odpowiadającymi za organizację wolontariatu oraz bezpośrednie zarządzania pomocą wykonywaną przez wolontariuszy na rzecz Fundacji.
* organizowanie pieczy zastępczej.
* pozostałe wszelkie inne działania na rzecz realizacji celów Fundacji.
* powoływanie i prowadzenie ośrodków preadopcyjnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych.
* tworzenie i opieka nad „Oknami życia”.

Wpłaty

Ładuję...