Zbiórka na utrzymanie Domu Rodzinnego

Malgorzata Grunduls
organizator skarbonki

Niepełnoprawni, Niewinni, Niesamodzielni - a jednak LUDZIE, którzy za chwilę stracą Dom

Malgorzata Grunduls

Sieroty. Jest ich ośmioro: Maciek, Ania, Bożena, Lidka, Henryk, Małgosia, Krysia i Agata. Nasi koledzy ze Stowarzyszenia odnaleźli ich 28 lat temu. Byli wtedy sami, bezradni, narażeni na wszelkie zło tego świata, każdy z inną lecz niestety trudną historią rodzinną. I tak z pomocą Stowarzyszenia powstał Dom Rodzinny, gdzie każdego dnia przy wsparciu terapeutów mieszkańcy prowadzą swoje codzienne życie starzejąc sie razem.

Nie znają się na zegarku i nominałach pieniądza ale potrafią zmieniać świat na lepszy. Żyją z całego serca, szczerzy i otwarci na ludzi. Potrafią cieżko pracować i odpoczywać, współczuć i okazywać radość, mówić przepraszam i dziękuję. Możemy się od nich wiele nauczyć.

Malgorzata Grunduls

Rodziny z Osobami niepełnosprawnymi intelektualnie są wśród nas. Bardzo blisko. A co jeśli NIE MA najbliższych? 

ONI nigdy nie będą w stanie utrzymać się sami. Bez pomocy polegną. Brak pieniędzy na Dom Rodzinny może znowu pozbawić ich dachu mad głową – ich jedynego od 28 lat miejsca na ziemi.

Malgorzata Grunduls

Zbieramy środki na utrzymanie Domu Rodzinnego do końca roku 2020. Jest to kwota 210 000 zł czyli 35 000 zł miesięcznie. To koszt wynajmu nieruchomości, prac konserwatorskich, mediów i innych opłat stałych oraz praca trzech terapeutów dyżurujących 24h na dobę.

Utraciliśmy dotację ponieważ dom nie jest własnością Stowarzyszenia. Na cito potrzebujemy nowego lokalu. Jednocześnie poszukujemy instytucji publicznch, fundacji, partnerów, którzy zechcą  dofinansować Dom i wspomóc jego działanie.

Pomóżcie przetrwać tej Rodzinie wpłacając darowiznę! Darczyńców zapraszamy serdecznie do kontaktu ze Stowarzyszeniem i wpisania się do Kroniki Domu Rodzinnego.

Kontakt

Disabled, Innocent, Dependent - and yet PEOPLE who are about to lose their Home

Disabled orphans. There are eight of them: Maciek, Ania, Bożena, Lidka, Henryk, Małgosia, Krysia and Agata. Our colleagues from the Association found them 28 years ago. They were then alone, helpless, exposed to all the difficulties of this world, each with a different but unfortunately difficult family history. And so, with the help of the Association, the Family Home was established, where, with the support of therapists, the residents lead their everyday lives, aging together.

They do not know how to use a watch and they cannot count money, but they can change the world for the better. They live with all their heart, honest and open to people. They can work hard and rest, sympathize and show joy, say sorry and thank you. We can learn a lot from them.

Families with people with intellectual disabilities are among us. Very close. What if there are NO no parents, no loved ones who could help them to survive?

THEY will never be able to support themselves. They will die without help. Lack of money to run the Family House can mean for them the loss of their home - their only place on earth for the last 28 years where they have ben taken care of.

We collect funds to keep the Family Home running , until the end of 2020. It is the amount of PLN 210,000, i.e. PLN 35,000 per month. This is the cost of renting real estate, conservation works, utilities and other fixed fees, as well as the work of three therapists on duty 24 hours a day. From January'21 on we believe to get at least partial financing from the public grant.

We lost the previous subsidy because the house is not owned by the Association. Now we are renting it. However we need a new place. At the same time, we are looking for public institutions, foundations, partners who would like to subsidize the House and support its operation.

Help this Family survive by donating! We will be honored if Donors contact the Association and sign in the Chronicle of the Family Home.

Wsparli

100 zł

U.Mikolajczyk

50 zł

Rafał

Dacie radę, jestem z wami 9
20 zł

Agnieszka Wojciechowicz

100 zł

Wpłata anonimowa

200 zł

Wpłata anonimowa

20 zł

Wpłata anonimowa

Pokaż więcej

5%
11 095 zł Wsparło 131 osób CEL: 210 000 ZŁ