Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "RAZEM"

Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "RAZEM"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Skęczniew, wielkopolskie

CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

1. Wszechstronna pomoc mieszkańcom domu pomocy społecznej w Skęczniewie, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
2. Wspomaganie zadań statutowych oraz prowadzenie domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszania warunków socjalno-bytowych.
3. Wspieranie osób starszych, przewlekle psychicznie i somatycznie chorych, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności osób starszych dla dobra społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej.
5. Tworzenie warunków do uczestniczenia mieszkańców domu pomocy społecznej w życiu społecznym.
6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób zamieszkujących dom pomocy społecznej
7.rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie warunków do integracji w społeczności międzypokoleniowej.
8. Ułatwianie odstępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
9. Wszechstronna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących dom pomocy społecznej.