EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja EduKABE zajmuje się przeciwdziałaniem szeroko rozumianej przemocy. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy coraz powszechniejszemu problemowi cyber przemocy. Najczęściej naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież oraz nauczyciele, ale prowadzimy różnego rodzaju zajęcia skierowane także do innych grup.

Celami statutowymi Fundacji są:

podejmowanie różnorodnych działań skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych należących do różnych środowisk społeczno-kulturowych w zakresie:

- przeciwdziałania różnym formom przemocy,

- rozwijania postaw antydyskryminacyjnych,

- przeciwdziałania ksenofobii i uprzedzeniom religijnym, etnicznym lub rasowym,

- przeciwdziałania przyjmowaniu nieuzasadnionych i szkodliwych stereotypów w procesie socjalizacji,

- kształtowania kluczowych umiejętności poznawczych warunkujących prawidłowy rozwój człowieka,

- profilaktyki i terapii wspierających prawidłowy oraz harmonijny rozwój dziecka,

- upowszechniania postaw ekologicznych oraz promujących zdrowy styl życia,

- rozwijania własnych predylekcji oraz zainteresowań prowadzących do samorozwoju,

inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz oświaty i wychowania, podniesienie poziomu polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych, zwielokrotnianie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji rządowych, samorządowych oraz działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wspieranie instytucji rządowych, samorządowych i organizacji społecznych, a także nauczycieli, kierownictw szkół i placówek edukacyjnych w kształtowaniu zwłaszcza u młodych ludzi odpowiedzialności, postaw twórczych i aktywności społecznej, popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej i w tym zakresie animowanie kontaktów osób zainteresowanych ochroną życia rodzinnego i profilaktyką społeczną z ekspertami oraz z przedstawicielami władz administracji publicznej i samorządowej, popularyzacja wykorzystania nowoczesnych programów aktywizacji społecznej seniorów, propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, szkolenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także bibliotek i baz danych dla realizacji oraz rozwoju indywidualnych aspiracji użytkowników realizujących swoje kompetencje społeczne.

Wpłaty

Ładuję...