Wolontariusze KP biegają, bo lubią, a przy okazji chcą pomagać innym....

Wolontariusze Kompanii Piwowarskiej
organizator skarbonki

English version below:

W niedzielę, 13 października 2013 odbędzie się kolejny 14 Poznań Maraton http://marathon.poznan.pl/pl/, w  którym udział wezmą biegacze wolontariusze z KP

Jak łączymy bieganie z pomaganiem?

Bieganie to najprostsza forma rekreacji. O jej korzyściach zdrowotnych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Grupa biegaczy z Kompanii Piwowarskiej znalazła sposób, jak połączyć sport z dobroczynnością i przy okazji pokonywania kilometrów pomaga potrzebującym. Szczytny cel jeszcze bardziej motywuje do przebiegnięcia maratonu lub półmaratonu. Może się o tym przekonać każdy z was, bo grupa biegaczy-wolontariuszy zaprasza wszystkich do biegania i pomagania!

Dlaczego biegamy i pomagamy?

Marek Spychała

Biegi długodystansowe oraz inne zawody (typu Triathlon) to biegi podczas których człowiek może realizować swoje cele (czasowe, dobiegnięcia, znalezienia się w pierwszej 200, czy też 300 setce ludzi) ale pozwala również na przełamywanie swoich barier (psychicznych – dam radę!; wytrzymałościowych). Gdy dodamy do tych indywidualnych celów uczestniczenie w biegu charytatywnie (czytaj: wspierając jakąś inicjatywę która ma pomóc komuś potrzebującemu pomocy) to taki bieg ma zupełnie inny oddźwięk. Głębszy. Biegnę nie tylko dla siebie ale i również dla kogoś innego. 

Jarosław Kudła

Biegam Bo Lubię , a możliwość pomocy innym poprzez bieganie to taka Mega Kumulacja  radości z biegania. Dłuższe dystanse dają więcej czasu na nasycenie się endorfinami, więc bieganie maratonów to naturalna konsekwencja.

Dagmara Płoskonka

Biegam bo lubię…. coraz bardziej. A jeśli przy okazji można komuś pomóc to czegóż chcieć więcej ?

Robert Zakrzewski

Dodatkowa motywacja do osiągania dobrych wyników, poczucie pomagania osobom, które tej pomocy naprawdę potrzebują!

Marek Knopkiewicz

Bieganie charytatywne jest super gdyż łączy przyjemne z pożytecznym :)

Bartosz Stołecki

Jeśli chodzi o bieganie charytatywne, to najfajniejsza jest świadomość, że robiąc to co się lubi można wywołać uśmiech na twarzy osoby potrzebującej wsparcia, a czasem może nawet dodać jej sił do dalszej walki, a bieganie na dłuższych dystansach to według mnie dla amatora walka z samym sobą i pokazanie samemu sobie oraz znajomym że chcieć to móc oraz to niesamowite uczucie przekraczania linii mety... :D

Dariusz Lisiak

Bieganie charytatywne daje ogromną  satysfakcję, że można pomóc ludziom potrzebującym. Staram się zachęcać jak największą liczbę ludzi do biegania długodystansowego przy każdej okazji,np.rozmawiajac z przyjaciółmi i przekonuję ich, że naprawdę warto.

Cezary Hasiec

Ja mogę biegać cały czas, a jeżeli jest to sposób aby komuś pomóc to czemu  by tego nie zrobić. Od roku staram się zorganizować grupę biegaczy z Warszawy, idzie jak pod górę, ale dzięki swojemu uporowi udało się w  tym roku skompletować drużynę 5 osobową do sztafety 5x5 a to już jest dobry początek

To nam się już razem udało!

12 Poznań Maraton (2011) – biegliśmy po głos dla Martynki. Zebraliśmy 5215 zł

5 Poznański Półmaraton (2012) – biegliśmy po protezę nogi dla Norberta. Zebraliśmy 3910 zł

13 Poznań Maraton (2012) – biegliśmy dla Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla”. Zebraliśmy 950 zł

 6 Poznański Półmaraton (2013) – biegliśmy po protezę ręki dla Marysi. Zebraliśmy 410 zł

 ŁĄCZNIE „W BIEGU” ZEBRALIŚMY JUŻ 10485 złotych na cele charytatywne.

BIEGAMY I POMAGAMY

Pozdrawiam

Maciej Król

English version:

KP Volunteers Enjoy Running and Helping Others. Support us, or join us!

On Sunday, 13 October 2013 the next, 14th Poznań Marathon takes place http://marathon.poznan.pl/pl/, in which volunteer runners from KP will take place

How do we combine running and helping others?

Running is the simplest form of recreation. Nobody has to be reminded about its health benefits. A group of runners from Kompania Piwowarska found a way to combine running with charity and leaving mile after mile behind they support those in need. A noble goal is yet another driver to run a marathon or a half-marathon. You can find out for yourself as the group of volunteer runners invites everybody to run and to help others.

Why do we run and help others?

Marek Spychała

Long distance running and other tournaments (like the triathlon) are races during which a person can meet their goals (related to time, crossing the finish line, being in the first 200 or 300 best runners), but also helps overcome one’s own limitations (mental ones – I can make it! related to endurance). If over and above these individual goals we add participation in a race for charity reasons (i.e. supporting and initiative that is to help someone in need) then such a race resonates in a different way. In a deeper way. I am not running just for myself but also for somebody else. 

Jarosław Kudła

I run because I like running, and the ability to help others is like a hitting the ‘running-is-fun’ jackpot. Longer distances give you more time to become saturated with endorphins, so running marathons is the natural outcome.

Dagmara Płoskonka

I run because I like running... more and more. And if at the same time you can help somebody than it can hardly get any better than that.

Robert Zakrzewski

Additional incentive for good performance, feeling that you help others, others who need this help right now!

Marek Knopkiewicz

Charity running is great because it is like mixing business with pleasure :)

Bartosz Stołecki

The coolest thing about running for charity is that you know that by doing what you like you can bring a smile on the face of a person in need, even boost their strength to continue their fight. For an amateur long distance running, in my opinion, is fighting against oneself and showing to oneself and to others that if there is a will there is a way and this incredible moment when you cross the finish line... :D

Dariusz Lisiak

Running for charity gives you a lot of satisfaction from helping people in need. I use every occasion to try and encourage as many people as possible to take up long distance running, e.g. when talking to friends and convince them that it is worth the effort.

Cezary Hasiec

I could run all day long and more. And if this is a way to help someone than why not? For a year now I have been trying to organize a group of runners from Warsaw. It goes uphill, but thanks to my perseverance I managed to organize a group of 5 for a 5 × 5 relay race. This is a good start.

What we achieved so far:

12th Poznań Marathon (2011) – running for Martynka. Collected PLN 5215

5th Poznań Half-Marathon (2012) – running for leg prosthesis for Norbert. Collected PLN 3910

13th Poznań Marathon (2012) – running for “Piotr Król’s Hospice” Collected PLN 950

 6th Poznań Half-Marathon (2013) – running for an arm prosthesis for Marysia. Collected PLN 410

 IN TOTAL WE COLLECTED ALREADY PLN 10485 RUNNING FOR CHARITY.

WE RUN AND HELP OTHERS

Kindest regards

Maciej Król

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonymous

Trzymam kciuki!
20 zł

Anonymous

trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki!!!
50 zł

Anonymous

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą!
100 zł

Anonymous

Trzymamy kciuki
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Show more

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
Wolontariusze Kompanii Piwowarskiej
Filip Kubiś
Filipek
498%
2,490 zł Supported by 58 people CEL: 500 ZŁ