Polityka prywatności serwisu siepomaga.pl
 
W trosce o użytkowników serwisu siepomaga.pl przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.
 
Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (61-842), ul. Za Bramką 1, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000396361, NIP: 7831681710, REGON: 301929504, określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.
 
Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu siepomaga.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu siepomaga.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie emaila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: siepomaga@siepomaga.pl. z adresu email podanego podczas rejestracji w serwisie siepomaga.pl.
 
W związku z korzystaniem z serwisu sipomaga.pl Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu siepomaga.pl.
Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis siepomaga.pl.
 
Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.sipomaga.pl/. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.
Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników witryny. Robimy to jedynie w celach informacyjnych, głównie przez wzgląd na naszych partnerów i oferentów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.
 
Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych gromadzonych przez poszczególnych użytkowników serwisu poprzez umieszczenie ich w profilach użytkowników w ramach serwisu lub w inny sposób w serwisie, bowiem nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych. Nie mniej jednak Fundacja Siepomaga zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
 
  1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
  3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Fundację Siepomaga;
  4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres siepomaga@siepomaga.pl.
 
W imieniu Administratora Danych (Fundacji Siepomaga)
Agnieszka Nowik, Członek Zarządu

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość