Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom KUBUŚ

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom KUBUŚ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Nałęczów, lubelskie

Niesiemy pomoc wszystkim, którzy takowej pomocy potrzebują – chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym.

Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównujemy szanse tych rodzin i osób.

Prowadzimy i promujemy wszechstronną działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia m.in. organizując turnusy wypoczynkowe dla dzieci z ubogich rodzin pod hasłem „Zdrowie”.

Prowadzimy działalność charytatywną, finansując m.in. zakup leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz dofinansowujemy zdrowotny wypoczynek dzieci z ubogich rodzin.

Promujemy zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Pomagamy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Wpłaty

Ładuję...