Fundacja Dlaczego Pomagam

Fundacja Dlaczego Pomagam

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Elbląg, warmińsko-mazurskie

Idea powołania Fundacji zrodziła się z doświadczeń, wiedzy i przekonania, że każdy, również każde dziecko będące w potrzebie i jego rodzice mają prawo zwrócić się o pomoc.

Szczególną pomoc Fundacja kieruje do dzieci, które los doświadczył chorobą i ich rodziców, toczących każdego dnia nierówną walkę o życie swojego dziecka.

Choroba dziecka to tragedia, jaką przeżywają rodzice. Niewiedza, bezradność, bezsilność, ból, stres to towarzyszące nieodzownie stany emocjonalne, ale obok nich pojawia się natychmiastowo stan finansowy rodziców.

Długotrwałe i specjalistyczne leczenie, zabiegi operacyjne, środki farmaceutyczne i pielęgnacyjne - to wszystko przekracza możliwości materialne rodziców.

Dlatego też Fundacja Dlaczego Pomagam, otacza swoją opieką tych najbardziej potrzebujących, aby stworzyć im jak najlepsze warunki powrotu do zdrowia i normalnego życia.

Główne cele Fundacji to:

1. Niesienie wszechstronnej pomocy i wspieranie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

3. Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie.

4. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Podejmowanie działalności charytatywnej.

6. Pomoc w zakresie organizacji i finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wpłaty

Ładuję...