Stowarzyszenie św. Faustyny "FIDES"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Malbork, pomorskie

Stowarzyszenie św. Faustyny "FIDES" powołało do istnienia i prowadzi schronisko dla osób bezdomnych nie wymagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podopieczni schroniska to osoby często nieprzystosowane społecznie, z niskim wykształceniem i brakiem kwalifikacji zawodowych, chore często z zaburzeniami psychicznymi, po długotrwałym pobycie w zakładzie karnym, uzależnione. W większości są to osoby w wieku 40-60 lat, ze średnim okresem trwania w bezdomności. W naszym schronisku całorocznie przebywa średnio od 80-ciu do 120-tu mężczyzn bezdomnych w okresie zimowym. Usługi świadczymy dla bezdomnych mężczyzn skierowanych do naszego schroniska z 28 Ośrodków Pomocy Społecznej, z którymi mamy podpisane umowy.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie w szerokim zakresie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie prowadzi:
1. Społeczną nieodpłatną działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie:
A. pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
B. działalności charytatywnej,
C. ochrony i promocji zdrowia,
2. Społeczną odpłatną działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie:
A. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
B. działalności charytatywnej,
C, ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie różnych zadań pomocowych między innymi w zakresie: dobroczynnym, charytatywnym, ochrony zdrowia, informacyjnym, edukacyjnym i formacyjnym.

Podejmowane działania ukierunkowane są na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych, mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii, pomoc psychologiczna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, potwierdzania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym- bezpieczeństwa socjalnego; profilaktyki i osłony socjalnej oraz stworzenie warunków do pełnienia właściwych, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb, społecznie użytecznych ról i funkcji społeczno – zawodowych; aktywizacji

Nasze działania oparte są między innymi na realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, którego wsparciem jest między innymi program rehabilitacji poprzez pracę, istotny w procesie wychodzenia z bezdomności.

Podejmowane przez nas działania mają na celu doprowadzenie do usamodzielnienia się osób bezdomnych, tak by mogły one opuścić schronisko i w efekcie funkcjonować poza wykluczeniem społecznym.
W ramach programu podejmowanych działań i pracy z osobami bezdomnymi jest:
Wzmocnienie aktywizacji społecznej poprzez:
- trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych realizowany w formie organizacji warsztatów: ogrodniczych, hodowlanych, ślusarskich, konserwacji terenów zielonych, budowlano-remontowych. Celem wszelkich form zajęć jest nauka prawidłowych relacji, nabycie nowych umiejętności, nawyku pracy i uspołecznienia, 
- trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywany problemów realizowanego w formie stymulowania osób bezdomnych do podejmowania samodzielnych działań w załatwianiu spraw osobistych takich jak między innymi: wyrabianie utraconych dokumentów, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, korzystanie z porad prawnych, uzyskanie lokalu mieszkaniowego i inne,
- uczestnictwo w grupach wsparcia realizowane poprzez spotkania z psychologiem w ramach zawartego porozumienia z Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku oraz z doradcą zawodowym w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku. Istotnym wsparciem są również organizowane w małych grupach cykliczne spotkania z opiekunami schroniska,
- uczestnictwo w terapii zajęciowej-plastycznej w ramach umowy z Malborskim Kółkiem Plastycznym, 
- trening prowadzenia gospodarstwa domowego- prace w kuchni, prowadzenie magazynu żywnościowego i odzieżowego oraz pralni,
- zorganizowanej formy spędzania czasu (regulamin schroniska),
- wsparcie duchowo religijne jako narzędzie podniesienia zachowań etycznych (zorganizowane formy modlitwy, rekolekcje, katechezy gruntujące postawy chrześcijańskie, msza św. w kaplicy na miejscu, cykliczne wyjazdy pielgrzymkowe do miejsc kultu).
Stowarzyszenie powstało w 1993 r. otrzymując osobowość jako Stowarzyszenie. Realizowało wówczas zadania statutowe tworząc placówkę dla osób bezdomnych i uzależnionych o nazwie "Dom Fides". W toku wieloletnich działań, Zarząd Stowarzyszenia powołał do istnienia wiele inicjatyw, między innymi: jako jedną z pierwszych placówek - Schronisko dla osób bezdomnych, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień, Punkt Pomocy Doraźnej, Warsztaty Terapeutyczne, Punkt Interwencji Kryzysowej, Informacyjno- Poradniczy Powiatowy Animator Współpracy (PAW) skupione na jednym terenie utworzyły  Centrum Socjalne Dom Fides.

Organizacja obejmuje swoim działaniem cały kraj, a niektóre działania w ramach umowy o współpracy bywały prowadzone za granicą. Zasadniczo terenem działań Stowarzyszenia jest powiat malborski, na terenie którego jesteśmy jedynym schroniskiem dla osób bezdomnych.   

Przy realizacji programów Stowarzyszenie podjęło współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami między innymi,
- Caritas Diecezjalne ( wsparcie finansowe, wspólne programy),
- Diakoniczna Wspólnota Inicjatyw Socjalno Pedagogicznych DASI Niemcy,
- Bruderhilfe Familienfursorge. 

W ostatnich latach szczególnie ważne były porozumienia między innymi z:
- Centrum Organizacji Pozarządowych (w ramach współpracy możliwy jest nasz udział między innymi w  szkoleniach w zakresie pozyskiwania  środków na realizację działań),
- Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku (w ramach umowy o współpracy prowadzone są w schronisku cykliczne spotkania z doradcą zawodowym), 
- Pomorskiem Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (w ramach członkostwa w Forum mamy możliwość współpracy z ekspertami w dziedzinie problemy bezdomności; daje nam to możliwość między innymi poznawania nowych rozwiązań i strategii w zakresie między innymi  wychodzenia z bezdomności),
- Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku ( w ramach umowy o współpracy organizowane są cykliczne spotkania grupowe z terapeutą od uzależnień),
- Stacją Socjalną Joannitów- Malbork (w ramach współpracy udzielane jest nam wsparcie materialne w postaci przekazywania środków czystości, pościeli i innych ),
- Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (w ramach współpracy organizowane są warsztaty edukacyjne z zakresu negatywnych skutków prowadzenia niezdrowego trybu życia, związanych z ryzykiem występowania poważnych chorób zakaźnych np. gruźlica, świerzb).

Od wielu lat ubiegamy się o wsparcie finansowe poprzez udział w konkursach z zakresu pomocy osobom bezdomnym organizowanych między innymi przez: Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Malborka, Narodowy Instytut Wolności, co przyczyniło się do pozyskania dotacji z Urzędu Miasta Malborka w ramach programu „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka" oraz z Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania zatytułowanego „Zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób bezdomnych poprzez tworzenie adekwatnej oferty wsparcia.” Przy realizacji naszych celów statutowych możemy liczyć na sponsorów spośród lokalnych przedsiębiorców, wśród nich między innymi: markety z materiałami budowlanymi, hurtownie spożywcze i inne. 

W ostatnich latach wzrosło zaangażowanie malborskich szkół podstawowych w realizację naszych działań, poprzez udział w przeprowadzanych cyklicznie zbiórkach żywności w malborskich sklepach oraz uczestnictwo uczniów w ważnych wydarzeniach schroniska, które są formą integracji, ale również edukacji poprzez przybliżenie problemu bezdomności.

Prowadzimy działania (np. udział w audycjach radiowych), które mają na celu przybliżyć problem bezdomności lokalnej społeczności, ale również dające możliwość poznania naszej organizacji i realizowanych przez nas zadań.

Osiągnięcia:
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy socjalnej;
2. Kapituła Pro Publico Bono pod patronatem Prezesa Rady Ministrów: uznanie za dzielność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczpospolitej w imieniu Kapituły: Andrzej Zoll, Jan Nowak-Jeziorański;
3. Nagroda Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za prowadzoną działalność.
4. Nagroda Baszty Maślankowej za całokształt działalności i ich długotrwałe efekty.

Wpłaty

Ładuję...