Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Krasne, mazowieckie

Celem Fundacji jest:

1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności: 
- pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
- wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w pieczy zastępczej;
- organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci - pozbawionych opieki domu rodzinnego;
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
- zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
- organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych.

2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez: 
- wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
- upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji;
- organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
- wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających;
- prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą;
- tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziennych ośrodków wsparcia pieczy zastępczej;
- zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowywania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
6. Promowanie zdrowego stylu życia.
7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.
10. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
13. Ratownictwo i ochrona ludzkości.