Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci"

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Krasne, mazowieckie

Celem Fundacji jest:

Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności: pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w pieczy zastępczej,
organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczanym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez: wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji,
organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze,
wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających,
prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą,
tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziennych ośrodków wsparcia pieczy zastępczej.
Zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowywania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Ratownictwo i ochrona ludzkości.