Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Aleksandrów Łódzki, łódzkie

Fundacja F.O.S.A. powołana została w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 

Obecnie w strukturach fundacji znajduje się 5 podmiotów: Stowarzyszenie Pomost, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną, Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne Libero. Ponadto współpracujemy z wieloma organizacjami z terenu całego województwa łódzkiego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia. Organizowanie akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe oraz prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie terapii uzależnień. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Organizowanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.