Fundacja Przeciwdziałania Cyberprzestępczości

Fundacja Przeciwdziałania Cyberprzestępczości

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest:

1)      propagowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego dostępu do wiedzy o przejawach, narzędziach, działaniach w zakresie cyberprzestępczości oraz metodach jej zapobiegania i zwalczania,

2)      propagowanie wiedzy o skutecznych metodach, technikach i narzędziach pracy oraz organizowanie pomocy w sytuacjach zagrożenia cyberprzestępczością,

3)      propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za jej prowadzenie,

4)      upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości,

5)      promowanie współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości i podmiotami narażonymi na cyberprzestępczość,  poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy o zjawisku cyberprzestępczości i promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do przeciwdziałania cyberprzestępczości,

6)      aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju wiedzy o przesłankach, metodach działań oraz sposobach zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości,

7)      wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją wiedzy o zjawisku cyberprzestępczości i jej przeciwdziałania,

8)      propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii, metod działania i współpracy służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu cyberprzestępczości,

9)      promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie przeciwdziałania cyberprzestępczości, a także promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.