Fundacja Romualda Koperskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja Romualda Koperskiego:

Fundacja działa na rzecz pokoju na świecie.
Fundacja będzie udzielała finansowego wsparcia projektom prowadzącym do pokoju i zbliżenia narodów.
Fundacja będzie współpracowała z instytucjami i organizacjami, których statutowym zadaniem jest kształtowanie i rozwój wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
Celem Fundacji jest inspirowanie oraz wspieranie realizacji projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania społeczności w sferze:

Wzajemnych relacji między narodami, działań na rzecz pogłębienia wzajemnego zrozumienia i wiedzy o sobie, współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej, młodzieżowej, kontaktów gospodarczych, popierania wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków, upowszechnianie opinii, iż dialog stanowi ważny wkład w utrzymaniu dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania nowych przyjacielskich relacji; działalności dobroczynnej.


A także:

Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy sąsiadującymi z Polską społeczeństwami.
Wspieranie idei pogłębienia wzajemnie dobrych relacji między narodami.
Przeciwdziałanie wszelkim uprzedzeniom, ksenofobii, działaniom wojennym.
Pobudzanie wszechstronnej aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem regionu pomorskiego oraz prowadzenie działalności na rzecz promocji regionu.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, tworzenie sprzyjającego klimatu i przychylnych warunków dla wymiany gospodarczej, kulturalnej i sportowej.
Działalność oświatowa i prowadzenie wszechstronnych prac naukowo-badawczych.
Działalność na rzecz wzmacniania świadomości państwa prawa, demokracji i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i historycznego.
Współpraca w zakresie rozwijania świadomości ekologicznej.
Prowadzenie działalności charytatywnej.
Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i naukowej, działalności informacyjnej i publicystycznej w powyższym zakresie.
Zabezpieczanie i pielęgnacja  pamiątek materialnych i intelektualnych.
Wspieranie i pomoc Polakom i potomkom zesłańców polskich.
Wspieranie i pomoc osobom potrzebującym, pomoc społeczna, pomoc zwierzętom.