Fundacja Studencka Młodzi-Młodym

Fundacja Studencka Młodzi-Młodym

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” z siedzibą w Częstochowie posiada status OPP i zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, placówkom oświatowym oraz klubom sportowym. Nasi podopieczni mają możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku. Organizujemy również zbiórki publiczne oraz prowadzimy program dofinansowań, pozwalający pokryć koszty leczenia i rehabilitacji osób potrzebujących. Pomoc, jaką oferuje Fundacja, jest bezpłatna, nie wymaga posiadania specjalistycznych zaświadczeń. Możemy poszczycić się tym, że posiadamy już ponad 7 tysięcy podopiecznych, którzy pozyskują na swoje potrzeby środki w ramach 1% podatku. Nie czekaj, zarejestruj się i zrealizuj z nami swoje cele! 

Cele Statutowe: 

Celem fundacji jest:

1) realizacje bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, kulturalnej tworząc warunki do rozwoju pomocy poprzez organizowanie lub dofinansowywanie bezpłatnych szkoleń, zebrań naukowych z uczestnictwem przedstawicieli środowiska nauki i kultury poświęconych tematyce wyrównywania szans wśród studentów, dzieci, młodzieży.

2) dążenie do dofinansowywania, zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycznych podręczników umożliwiających wyrównanie szans uczniów i studentów z najbiedniejszych rodzin.

3) dążenie do dofinansowywania, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, wózków inwalidzkich dla uczniów, studentów, młodzieży, uległym zdarzeniom losowym, chorobą, różnego rodzaju wypadkom.

4) rozpowszechnianie osiągnięć i dokonań najwybitniejszych uczniów, studentów w sferze nauki, sztuk pięknych i sportu za pomocą wszelkich środków komunikacji, w szczególności poprzez sieć Internet oraz w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym

5) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, uczniowskimi, studenckimi, aby pomagać w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji studentów, uczniów, młodzieży pokrzywdzonych przez zjawiska losowe, ze społeczeństwem w formie organizowania różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym.

6) finansowanie nagród i stypendiów dla studentów, uczniów szczególnie uzdolnionych.

7) dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy.

8) zbieranie środków oraz przekazywanie ich na dożywienie.

9) organizowanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.

10) nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalność Fundacji.

11) Działania mające na celu budowanie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego, a także wspieranie szkół w zakresie modernizacji i utrzymania ich obiektów.

12) Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.

13) Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

14) wspieranie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji, w szczególności podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową, kulturalną, sportową, jak również innych organizacji pozarządowych

15) propagowanie za pomocą sieci Internet wszelkiego rodzaju treści edukacyjnych i informacyjnych

16) badanie rynku i opinii publicznej

17) popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, a także wspieranie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów

18) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez wspieranie ośrodków kultury o nowe nabytki, zbiory, modernizacje i utrzymaniu ich obiektów.

19) niesienie pomocy na rzecz zwierząt skrzywdzonych i porzuconych.

20) działalność prawnicza polegająca na udzielaniu porad prawnych i informacji prawnych.

21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

22) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.