Fundacja Bieszczadzka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ustrzyki Dolne, podkarpackie

Misją Fundacji Bieszczadzkiej (FB) jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów, a także wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja ludności.

Statut wymienia 31 celów (zg. z zapisami Ustawy ODzPPioW), które FB może realizować dla osiągnięcia swojej misji. Z realizacją działań misyjnych związanych z funkcjonowaniem planowanego ULIK – w ramach niniejszego zadania - najbardziej bezpośrednio wiążą się cele FB z zakresu: (1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; (2) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; (3) rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości; (4) rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; (5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (7) turystyki i krajoznawstwa; (8) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i rozwoju demokracji.

Inicjatywa utworz. FB (2003) zrodziła się z potrzeby intensyfikacji działań Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” (GPZB, od 2000). FB integruje i koordynuje partnerskie trójsektorowe działania kilkudziesięciu NGO, przedsiębiorstw, samorządów i innych instytucji publicznych w ramach GPZB. Rozwiązuje problemy gospodarcze, społeczne i ekologiczne oraz wspiera wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych do rozwoju turystycznego, podniesienia jakości życia mieszkańców i stworzenia spójnego programu zrównoważonego rozwoju. Głównym Obszarem działania FB i GPZB są Bieszczady oraz przygraniczne regiony Słowacji i Ukrainy, a w szerszej perspektywie całe Karpaty. Dla osiągnięcia swoich celów FB realizuje przedsięwzięcia o skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

ROZWÓJ REGIONU I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH:

3 projekty w ramach pr. FIO (MPiPS): Wsparcie Działań Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”(2006; 106 500 zł), Mechanizm Funduszu Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych (2007; 180 000 zł), Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” (2009; 160 000 zł) oraz projekt Lokalna Grupa Działania Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska (2007-2018; PP Leader+ - II schemat; 733 000 zł). Wakacyjna Szkoła Angielskiego (od 2006 do dziś) – pobyt w Bieszczadach studentów-wolontariuszy z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, którzy co roku w czasie 1 m-ca wakacji uczą dzieci i młodzież j. ang. korzystając w zamian z gościnności bieszczadzkich rodzin. Dotychczas z WSA skorzystało 50 miejscowości, w których pracowało 57 wolontariuszy z USA. Działaj Lokalnie (DL) – pr. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koord. od 2006 (do dziś w Bieszczadach przez FB. DL aktywizuje społeczności lokalne z małych miejscowości wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez organizow. konkursów grantowych. Oprócz wsparcia PAFW FB

corocznie pozyskuje środki od samorządów, darczyńców indywidualnych i firm oraz angażuje środki własne. Dotąd w Bieszczadach przyznano 182 dotacje na łączną kwotę 859318 zł.

ROZWÓJ EKOTURYSTYKI, PRODUKTÓW LOKALNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EKOLOGIA

Międzynarodowy (PL-SK-UA) rowerowy szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie (ZR GKW). Przebiega wokół Międzynarod. Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Polska część szlaku ZR GKW (ponad 900 km) uruchomiona została w 2004 jako pierwsza wspólna inicjatywa GPZB. FB jest koordynatorem przedsięwzięcia.

Ekomuzea Karpackie - od 2004 - działania służące tworzeniu, rozwojowi i promocji ekomuzeów – najpierw w Bieszczadach, a od roku 2010 także w innych częściach woj. podkarpackiego oraz w przygranicznych obszarach Słowacji. W Bieszczadach powstało 6 ekomuzeów. Najstarsze to Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach (2005). FB wspiera też rozwój ekomuzeów w innych częściach Podkarpacia oraz na Słowacji.

Przedsiębiorstwo Społeczne: Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER (BEZR) – od 2006, pierwsza na Podkarpaciu firma społeczna o profilu ekoturystycznym, która w sposób kompleksowy przygotowuje oraz organizuje wyjazdy w różne zakątki pogranicza PL-SK-UA w Karpatach Wsch.

„Czatownia” Bistro Café – lokal gastronomiczny promujący kuchnię i produkty lokalne i regionalne (od 2019).

System certyfikacji GoToCarpathia (od 2009) – certyfikaty GtC to wyróżnienia, które FB przyznaje za wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne, które pochodzą z Karpat Wschodnich.

Karpackie Centrum Zielonej Turystyki – od 2009, promuje Karpaty Wsch. oraz istniejące w tu formy zielonej turystyki.

Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych (od 2019).

WSPARCIE SZKÓŁ BIESZCZADZKICH, WOLONTARIATU i SENIORÓW (kilkanaście małych i dużych  - kilkaset tys. zł – projektów).