Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego "FELIKS"

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego "FELIKS"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej. Jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie. W założeniu Fundacji przyświecało wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Fundacja „Feliks” ukierunkowana jest na wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Katolicki Zespół Edukacyjny.

Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie działalności oświatowo–wychowawczej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a w szczególności Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Wspieranie rozbudowy i wyposażenia bazy placówek oświatowo–wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych, dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynków, a w szczególności budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, psychiczny, moralny i duchowy dzieci i osób dorosłych
4. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka
5. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
7. Kształtowanie postaw patriotycznych
8. Działalność wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci
9. Działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży
10. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej
11. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
12. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
13. Upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata
14. Upowszechnianie rekreacji, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu
15. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury, sztuki, duchowości, psychologii, pedagogiki, sportu, twórczości ludowej
16. Upowszechnianie wiedzy o ekologii, ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego
17. Promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
18. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
19. Organizowanie pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
20. Działalność charytatywna
21. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym
22. Wpieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji

Wpłaty

Ładuję...