FUNDACJA LEONIS

FUNDACJA LEONIS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kielce, świętokrzyskie

Głównym celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność ukierunkowana na cele społeczne, użyteczne zarówno w aspekcie ogólnym, jak i szczegółowym, wyrażająca się poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej sensu largo, której celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych lub zagrożonych takowym wykluczeniem, a także działalność charytatywna, oświatowa, kulturalna oraz wszelkie działania faktyczne i prawne służące celom statutowym Fundacji.