Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA

Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom starszym dziennej opieki w domach seniora, w tym opieki pielęgniarskiej, wyżywienia (śniadania, obiady), rehabilitacji oraz terapii zajęciowych i umysłowych.

www.FundacjaLudwisia.com

Fundacja prowadzi działalność w zakresie aktywizacji osób starszych, poprzez:
- prowadzenie terapii zajęciowych (np.: biblioterapia, dogoterapia, warsztaty z rękodzieła);
- prowadzenie terapii umysłu (ćwiczenie funkcji poznawczych, pamięci);
- zachęcanie do aktywności fizycznej (spacery po parku, kinezyterapia);
- organizację czasu wolnego (wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii).

Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA pomaga osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim osobom starszym o niskich dochodach, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

Celem statutowym Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest:

1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych, w tym w ramach prowadzonych dziennych i całodobowych domów opieki, w ramach warsztatów terapii zajęciowej i umysłowej, a także rehabilitacji indywidualnych, i grupowych oraz w ramach innych form wsparcia;
2. zapewnienie opieki osobom starszym w ośrodkach dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych, w tym w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia socjalnego, dziennych domach seniora, klubach seniora i domach pomocy społecznej;
3. organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla osób starszych;
4. udzielanie pomocy osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim osobom starszym o niskich dochodach, chorym, samotnym i niepełnosprawnym;
5. niesienie pomocy osobom starszym zagrożonym wykluczeniem społecznym;
6. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób starszych;
7. zapewnienie opieki osobom starszym w ich miejscu zamieszkania, w tym pomoc w czynnościach życia codziennego, pomoc w zakupach odzieży, żywności, pomoc w utrzymaniu czystości;
8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym;
9. propagowanie idei wolontariatu;
10. współpraca ze szkołami pedagogicznymi i medycznymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;
11. organizowanie wystaw i kiermaszy, prezentujących efekty pracy Fundacji;
12. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób starszych;
13. promocja uczenia się przez całe życie.

Pomogli

Ładuję...