Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA

Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA
1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom starszym dziennej opieki w domach seniora, w tym opieki pielęgniarskiej, wyżywienia (śniadania, obiady), rehabilitacji oraz terapii zajęciowych i umysłowych.

www.FundacjaLudwisia.com

Fundacja prowadzi działalność w zakresie aktywizacji osób starszych, poprzez:
- prowadzenie terapii zajęciowych (np.: biblioterapia, dogoterapia, warsztaty z rękodzieła);
- prowadzenie terapii umysłu (ćwiczenie funkcji poznawczych, pamięci);
- zachęcanie do aktywności fizycznej (spacery po parku, kinezyterapia);
- organizację czasu wolnego (wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii).

Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA pomaga osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim osobom starszym o niskich dochodach, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

Celem statutowym Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest:

1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych, w tym w ramach prowadzonych dziennych i całodobowych domów opieki, w ramach warsztatów terapii zajęciowej i umysłowej, a także rehabilitacji indywidualnych, i grupowych oraz w ramach innych form wsparcia;
2. zapewnienie opieki osobom starszym w ośrodkach dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych, w tym w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia socjalnego, dziennych domach seniora, klubach seniora i domach pomocy społecznej;
3. organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla osób starszych;
4. udzielanie pomocy osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim osobom starszym o niskich dochodach, chorym, samotnym i niepełnosprawnym;
5. niesienie pomocy osobom starszym zagrożonym wykluczeniem społecznym;
6. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób starszych;
7. zapewnienie opieki osobom starszym w ich miejscu zamieszkania, w tym pomoc w czynnościach życia codziennego, pomoc w zakupach odzieży, żywności, pomoc w utrzymaniu czystości;
8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym;
9. propagowanie idei wolontariatu;
10. współpraca ze szkołami pedagogicznymi i medycznymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;
11. organizowanie wystaw i kiermaszy, prezentujących efekty pracy Fundacji;
12. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób starszych;
13. promocja uczenia się przez całe życie.

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
20 zł miesięcznie