Fundacja REAKTYWACJA 50+

Fundacja REAKTYWACJA 50+

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Cele statutowe Fundacji są realizowane poprzez:
Wydawanie czasopism, wydawnictw, periodyków, portali, kalendarzy w formie papierowej i elektronicznej.
Organizowanie przedsięwzięć związanych z wydawanymi przez Fundację wydawnictwami.
Współdziałanie ze środkami społecznego przekazu.
Utworzenie portalu tematycznego skierowanego do osób 50+.
Działalność fotograficzno-modelingową skierowana do osób dojrzałych i seniorów. Organizacja warsztatów o takiej tematyce dla osób dojrzałych i seniorów.
Organizowanie konkursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, fundowanie nagród, stypendiów, finansowanie kursów i szkoleń w tym zakresie.
Tworzenie i wdrażanie programów odpowiadających celom i zadaniom Fundacji.
Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i innych imprez czy przedsięwzięć o tematyce zbieżnej z celami Fundacji.
Opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z zakresem działania Fundacji
Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Wspieranie, w tym finansowe osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów w zakresie zbieżnym z celami fundacji.
Organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość.
Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów, epidemii, pandemii oraz klęsk żywiołowych.

Cele statutowe Fundacji REAKTYWACJA 50+
Aktywizacja osób po 50 roku życia.
Wspieranie i wprowadzanie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, zawodowym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
Podnoszenie jakości życia społecznego, a zwłaszcza osób 50+ poprzez promowanie zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, psychiczna, zdrowe odżywianie się).
Walka i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, finansowemu, kulturalnemu i cyfrowemu osób po 50 roku życia.
Wsparcie psychologiczne i motywacyjne osób 50+.
Niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub majątkowej, w szczególności osobom powyżej 50 roku życia.
Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności alkoholizmu i przemocy.
Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.