Fundacja Seniorlive

Fundacja Seniorlive

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja RUDA KOZIELSKA, śląskie

CELE FUNDACJI
 
Celami Fundacji są:
-  ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna
-  działalność na rzecz niepełnosprawnych
-  inicjatywy samopomocowe w zakresie udzielania porad, badań bezpłatnych
-  prowadzenie działań edukacji zdrowotnej, w tym wykłady, szkolenia
-  działalność charytatywna
-  pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
-  ochrona przed ubóstwem, samotnością, wyobcowaniem i wykluczeniem ze społeczeństwa
-  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów i 50+
-  działalność na rzecz promocji, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, sztuki, Dziedzictwa Narodowego
-  organizowanie i upowszechnianie wolontariatu
-  organizowanie aktywności turystycznej i krajoznawczej, w tym wycieczek krajowych i zagranicznych oraz wypoczynku emeryta- seniora, niepełnosprawnego, rencisty
-  działalność na rzecz edukacji -  kultury
Nasza Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-  organizowanie Klubu Seniora zapewniającego spokojne i godne życie seniora
-  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i terapeutycznych
-  organizowanie i świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii
-  organizowanie koncertów, festiwali, spektakli i wystaw
-  współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, których cele są zbieżne z celami Fundacji
-  organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów służących organizowaniu i propagowaniu godnego i spokojnego życia seniorów
-  ochronę i promocję zdrowia, promocję nauki, kultury, oświaty, praw obywatelskich, rekreacji i wypoczynku
-  organizowanie zbiórek charytatywnych
-  organizowanie badań i konsultacji profilaktycznych
-  integrację środowiska seniorów
-  przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji seniorów w życiu społecznym