Fundacja SFL

Fundacja SFL

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sokółka, podlaskie

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:
-Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
-Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki.
-Ochrony środowiska.
-Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.
-Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży.
-Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regiony.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
-Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przestępczość).
-Prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom bezdomnym.
-Prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
-Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nieposiadających środków finansowych.
-Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, tradycji i kultury regiony, służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
-Prowadzenie i finansowanie imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.
-Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
-Prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.
-Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.
-Prowadzenie i wspieranie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
-Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
-Finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i wychowaniem w regionie.
-Prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
-Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, poprawę estetyki otoczenia w regionie.
-Prowadzenie, wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
-Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji.