Fundacja3-4-Start

Fundacja3-4-Start

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja 3-4- Start to organizacja pozarządowa założona w lipcu 2016 roku w Krakowie .Fundacja powstała w celu niesienia wszechstronnej pomocy dla dobra osób potrzebujących ponad podziałami, na rzecz  osób uzależnionych, z zaburzeniami żywienia niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym bądź społecznym.Pomagamy chorym umocnić  wiarę we własne siły , zyskać pewność siebie oraz motywację do dalszej walki i zmiany swojego życia.

Cele i zasady działania Fundacji
 

Celem Fundacji jest działalność społecznie i gospodarczo użyteczna w postaci ochrony zdrowia, realizacji zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej oraz z zakresu wychowania i edukacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie wszelkich dozwolonych prawnie działań, w szczególności poprzez:

Organizowanie zajęć i warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych

Udzielanie pomocy społecznej rodzinom, osobom indywidualnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin

Prowadzenie terapii stacjonarnej i niestacjonarnej dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, leków, środków psychoaktywnych i innych.

Prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami żywienia

Prowadzenie terapii dla osób z depresją

Prowadzenie działalności terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy

Pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci

Organizowanie festiwali, konferencji , kongresów, targów

Prowadzenie działalności profilaktycznej w różnych formach

Prowadzenie działalności wydawniczej

Współpraca z instytucjami naukowymi , udział w projektach badawczych

Organizacja szkoleń, wykładów, doradztwa zawodowego

Organizowanie wyjazdów edukacyjno – integracyjnych

Działanie na rzecz reintegracji i integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Prowadzenie działalności charytatywnej w różnych prawnie dopuszczalnych formach

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych

Udzielanie pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją i z rodzin alkoholowych

Działalność na rzecz równych szans i praw kobiet i mężczyzn

Działalność na rzecz pokrzywdzonych w wypadkach losowych

Rehabilitacja społeczna i zawodowa