Fundacja Action-Life

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Action Life powstała w 2014 roku. Od początku istnienia podmiot skupia się na działaniach związanych z pięcioma blokami tematycznymi.

Zdrowie Publiczne – organizacja i wsparcie organizacyjne wydarzeń mających na celu poprawę jakości życia w Polsce. Działania mające na celu dostęp i wsparcie specjalistów.

Sport – wsparcie i organizacja wydarzeń sportowych, promocja wolontariatu sportowego, wsparcie zawodników, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

Profilaktyka przemocy, przestępczości i uzależnień – flagowym programem tego działania jest projekt Pozytywne Społeczeństwo, w ramach którego realizujemy warsztaty w szkołach, na obozach/koloniach i konkursy filmowe.

Kultura – wsparcie i organizacja wydarzeń kulturalnych, promocja kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i poza granicami kraju.

Ekologia – działania edukacyjne i rozwojowe.

Fundacja Action-Life dąży do realizacji następujących celów:

- Promocja ochrony zdrowia w jego wszelkich aspektach, zgodnie z definicją WHO tj. „Zdrowie to nie tylko całkowity brak chorób, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”

- Wspieranie i inicjowanie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki, medycyny i fizjoterapii oraz wszechstronne promowanie optymizmu życiowego.

- Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji, w tym również osób niepełnosprawnych.

- Ogólnie pojęta działalność charytatywna.

- Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.

- Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki, czynnego wypoczynku oraz działalności leczniczej,

- Upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

- Wpieranie utalentowanej sportowo młodzieży i dorosłych zawodników,

- Promowanie utalentowanych zawodników,

- Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej,

- Organizowanie i promowanie wolontariatu,

- Otaczanie opieką młodzieży, kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, rodzin, zwłaszcza rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osób starszych i przewlekle chorych,

- Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz ratownictwa przedmedycznego,

- Prowadzenie działalności na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz ochrony mienia ludzkiego,

- Organizowanie opieki socjalnej, medycznej i duchowej nad chorymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi i umierającymi,

- Wspieranie inicjatyw.