Fundacja B3

Fundacja B3

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja B3 powstała w 2014 roku z inicjatywy młodych osób, które chcą zacząć zmieniać świat. Osób, które wywodzą się z różnych środowisk, o różnym życiowym doświadczeniu, połączonych wspólną filozofią – Be Free , bo wolność to dla nas nie tylko brak ograniczeń, ale i prawa, które posiadamy. Wolność to przestrzeń, o którą chcemy walczyć przeciwstawiając sobie kolory wyobraźni i szarość rzeczywistości.

Obszar naszych działań jest szeroki, lecz ich kierunek wyznaczają trzy główne nurty. Praca z dziećmi i młodzieżą z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, oraz ochrona środowiska

Natomiast bardziej szczegółowo - przedmioty naszej działalności to

- Działania służące wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
- Działania charytatywna.
- Działalnia służąca ochronie, rewitalizacji i promocji spuścizny technicznej,
architektonicznej i kulturowej.
- Działalnia na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
- Działalnia artystyczna i kulturalna.
- Działania wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.
- Upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i sportu.
- Wspieranie tolerancji i wzajemnego zrozumienia różnych nacji, poszanowania kultury i tradycji.
- Promocjia i organizacjia wolontariatu.
- Działalnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
- Ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i
młodzież.
- Działalnia na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
- Działalnia na rzecz kombatantów, osób represjonowanych, oraz pionierów ziem
Pomorza Zachodniego.
- Działalnia na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Pomogli

Ładuję...