Bezpieczny dom-pomagamy pomagać

Bezpieczny dom-pomagamy pomagać

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest m.in.:

1. udzielanie pomocy specjalistycznej osobom dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
2. zwiększenie i ułatwienie dostępności osobom zagrożonym i doznającym przemocy w rodzinie
oraz będącymi jej świadkami, do pomocy specjalistycznej (wsparcia psychologicznego, poradnictwa
prawnego, pedagogicznego, a także medycznego),

3. poprawa funkcjonowania psychospołecznego
osób poszukujących w związku z doświadczaną przemocą w rodzinie, potrzebnego im wsparcia i
pomocy doraźnej (krótkoterminowej) lub dłuższej (np. konsultacja, poradnictwo, udział w
warsztatach, grupach wsparcia),

4. wzmocnienie potencjału osób po doświadczeniach przemocy w rodzinie oraz zwiększenie ich sprawności funkcjonowania w rolach społecznych, w tym zwiększenie
kompetencji wychowawczych rodziców oraz pomocy dzieciom krzywdzonym w poradzeniu sobie z ich problemami rozwojowymi, szkolnymi, psychologicznymi,

5. zwiększenie i pogłębienie
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie (w tym m.in. sytuacji ofiar
przemocy i możliwości pomagania im), zwłaszcza w społecznościach lokalnych i środowiskach
zajmujących się niesieniem pomocy,

6. edukacja i profilaktyka społeczna, promocja działań
prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich, sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych,

7. wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw dziecka,

8. upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.