Fundacja Dajemy Pomoc

Fundacja Dajemy Pomoc

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Celem fundacji jest:

1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnym, bezrobociu, bezdomności, ubóstu, wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy I wszystkim innym negatywnym zjawiskom społecznym.

3. Wspomaganie osób oraz grup (potrzebujących pomocy) w rozwoju: zawodowym, kulturalnym, intelektualnym, sportowym, społecznym I zdrowotnym;

4. Aktywizacja, integracja I readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa.

5. Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom z niepełnosprawnością oraz starszym.

6. Prowadzenie świetlic dla dzieci I młodzieży; 7. Organizacja, pomocy, zajęć, imprez, programów I animacji dla dzieci I młodzieży;

8. Integracja, aktywizacja I readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa.

9. Organizowanie I wspomaganie działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi.

10. Organizowanie pomocy dla emigrantów I uchodźców; 11. Przeciwdziałanie przejawom rasizmu I dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość;

12. Krzewienie wartości I tradycji patriotycznych, chrześcijańskich;

13. Wsparcie I promocja kultury oraz polskiego dziedzictwa narodowego;

14. Tworzenie warunków sprzyjającym integracji społeczności lokalnej oraz promowanie walorów turystycznych.

15. Krzewienie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa I przjaźni, budowanie cywilizacji miłości;

16. Promowanie idei wolontariatu, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju I upowszechniania postaw wolontariatu zwłaszcza młodego pokolenia.

17. Niesienie pomocy młodzieży przebywającej I opuszczającej domy dziecka lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, a wszczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy. 

18. Niesienie pomocy przebywającym i opuszczającym zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub bliskich;
19. Pomoc ofiarom czynów zabronionych;
20. Prowadzenie ośrodka dla dziewcząt, kobiet dotkniętych przemocą.
21. Profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych oraz destrukcyjnych dla życia własnego, rodziny i społeczeństwa;
22.Przeprowadzanie projektów długoterminowych: readaptacyjnych, szkoleniowych, zapobiegających powrotowi do przestępczości;
23. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;