Fundacja Dar Serca Haliny Malińskiej

Fundacja Dar Serca Haliny Malińskiej

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Dar Serca Haliny Malińskiej zrodziła się z porywu serca założycielki  i chęci niesienia pomocy potrzebującym,którzy niejednokrotnie zostają sami ze swoimi problemami. Tu nie będą sami,znajdą pomocną dłoń, która ich wesprze i da nadzieję na to, że mimo wszystko może być lepiej niż im się obecnie wydaje.

Głównym celem Fundacji ,,Dar Serca Haliny Malińskiej“ jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, przyczyną której jest bezrobocie i utrata płynności finansowej prowadząca do zubożenia i narastającego zadłużenia.

Pozostałymi celami Fundacji są:  

  1. poprawa warunków bytowych dzieci wychowywanych przez samotne matki oraz rodzin potrzebujących takiej pomocy
  2. wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia
  3. promocja i wspieranie wszelkich form działalności osób chcących nieść pomoc dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
  4. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  5. aktywizacja społeczna i zawodowa
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  7. propagowanie kultury fizycznej i sportu;
  8. propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  9. wspieranie działalności charytatywnej
  10. promocja i organizacja wolontariatu.

Działania Fundacji mają na celu:                                                                                                                                                                                                                                      umożliwienie poprawy sytuacji bytowej, rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności dzieciom wychowywanym przez samotne matki, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym.                                                                                                                                                                                                       Fundacja wspiera działania będące wyrazem solidarności społecznej i walki przeciw wykluczeniu społecznemu.

 

Miarą człowieka jest to czym dzieli się z dobrego serca z innymi  i co oferuje potrzebującym. 

 To Państwo decydujecie na jaki cel przeznaczycie swoje pieniądze. Liczymy na przychylne przyjęcie działań Fundacji i wierzymy, że w miarę możliwości wesprzecie Państwo nasze projekty przekazując darowiznę w dowolnej kwocie na realizowane cele.

                                                            Z poważaniem :

                                                          Zarząd Fundacji                                                                                  Dar Serca Haliny Malińskiej

Pomogli

Ładuję...