Fundacja FIONA

Fundacja FIONA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tulce, wielkopolskie

Celami działalności statutowej Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Dziś nasze działania skupiają się na szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum autyzmu (w szczególności młodzieży i dorosłych), ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w proces kształtowania właściwego obrazu spektrum autyzmu w przestrzeni społecznej.

AUTYZM NO AUT to bardzo pojemne hasło, które stało się dla nas drogowskazem. Mówi o naszej niezgodzie na wykluczenie, będące konsekwencją stereotypów i niewiedzy oraz zaniechań w przestrzeni efektywnego wsparcia osób w spektrum autyzmu (ASD). To werbalizacja potrzeby realizacji działań sprzyjających usamodzielnianiu i uniezależnianiu się osób nieneurotypowych, szczególnie w tych sferach życia, w których wykazują realny potencjał.

Organizujemy spotkania, warsztaty, szkolenia i konferencje... jednak najważniejsze jest dla nas bezpośrednie wsparcie rodzin, które stanowią naturalny mikrokosmos wzrastania i rozwoju każdego człowieka. Tworzymy warunki dla podnoszenia poziomu sprawności młodych ludzi, niezależnie od ich poziomu sprawności. Wspieramy rodziny w zmianie perspektywy patrzenia na potrzeby i potencjał swoich, często już dorosłych dzieci.
Stwarzamy okazje do nabywania nowych umiejętności, odbywania własnych potencjałów i przekraczania granic wyobrażonych możliwości - organizujemy zajęcia tematyczne, treningi bowlingowe, wyjazdy i obozy aktywizujące, bezpieczną przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych w spektrum i z niepełnosprawnościami. Prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców - szkolimy, edukujemy i sieciujemy, ponieważ razem jest łatwiej.

Stawiamy na poznanie, zrozumie, akceptację i podmiotowość  jako milowe kroki w procesie kształtowania i pielęgnowania relacji. To wartości, które wpisały się w DNA FIONY i każdego członka naszego zespołu, w trakcie ostatnich 13 lat działalności naszej organizacji.

Naszym celem jest również aktywne wdrażanie społecznego modelu niepełnosprawności, zawartego w „Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ”. Konwencja re definiuje pojęcie niepełnosprawności. Zmienia perspektywę postrzegania człowieka oraz barier, które realnie utrudniają osobom w spektrum autyzmu (oraz z niepełnosprawnościami) pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Pragniemy te bariery odnajdywać, opisywać i niwelować. Poprzez działania projektowe staramy się odnajdywać i eksponować potencjał jego uczestników – pomagać w rozwijaniu pasji i zainteresowań, a także sprzyjać nabywaniu nowych kompetencji.

Jesteśmy innowatorami. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla ważnych społecznych wyzwań to zadanie, któremu od kilku lat poświęcamy wiele czasu. Praca nad innowacjami angażuje cały zespół Fundacji FIONA. Do współpracy zapraszamy nie tylko specjalistów – wspierają nas również rodzice, opiekunowie, osoby z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu. Razem tworzymy rozwiązania sprzyjające zmianie sytuacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej. 

Jednym z zadań, jakie sobie postawiliśmy wsparcie dorosłych osób w spektrum autyzmu, poprzez powołanie do życia Spółdzielni Socjalnej FURIA, wdrażającej nasz autorski model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Pokazując potencjał i realne osiągnięcia pracujących osób z autyzmem, kształtujemy wizerunek osób ze spektrum autyzmu, pozbawiony krzywdzących i odstraszających stereotypów, oparty o fakty. Spółdzielnia socjalna FURIA działa nieprzerwanie od 26 listopada 2014 roku, dając realne miejsca pracy oraz inspirując środowiska nie tylko w naszym kraju.