Fundacja Kuźnia Talentów

Fundacja Kuźnia Talentów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

a. działalność oświatowo-kulturalna i sportowa w zakresie promocji i tworzenia alternatywnych rozwiązań dla obecnego systemu edukacji oraz wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem  rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

b. edukacja w zakresie kultury, sportu, nauki i sztuki oraz wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, społecznej, naukowej i artystycznej, na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim i światowym,

c. inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz aktywizacji środowiska dzieci i młodzieży pochodzących z mniej zamożnych rodzin, dzieci z domów dziecka i innych instytucji, które mają ograniczony dostęp do edukacji w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu,

d. upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

e. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez edukację, szkolenia, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz krzewienie idei „fair play”,

f. wspieranie działalności dobroczynnej, rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu,

g. udzielanie pomocy materialnej utalentowanym dzieciom i młodzieży oraz podejmowanie inicjatyw społecznych wspierających młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy,

h. działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i środowiska oraz w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami,

i.  działania na rzecz popularyzacji odnawialnych źródeł energii,

j. działania edukacyjne i przedsięwzięcia propagujące tematykę prozdrowotną,

k. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki,

l. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji,

ł. wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów poprzez działania mające na celu zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr oraz poprawę jakości życia osób starszych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w środowisku,
m. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
n. wspieranie działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem,

o. promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa,

p. wspieranie działań mających na celu prowadzenie projektów badawczych  i innowacyjnych w kraju i za granicą oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Wpłaty

Ładuję...