Fundacja im. Św. Magnusa

Fundacja im. Św. Magnusa

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą.
 
Sprawujemy opiekę nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i ich rodzinami realizując aktywne i całościowe podejście obejmujące fizyczne, emocjonalne, społeczne, a przede wszystkim duchowe elementy tej opieki (opieka i leczenie adekwatne do indywidualnych potrzeb).

Podnosimy jakość życia osób niepełnosprawnych i umożliwiamy wspólne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych z ich rodzicami niezależnie od stanu zdrowia lub sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej.
 
Udzielamy pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz innym osobom będącym pod opieką Fundacji.
 
Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego finansując jego wypożyczanie osobom, fundacjom, domom i innym podmiotom świadczącym podobne wsparcie.
 
Udzielamy pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Prowadzimy terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych, poprzez organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych innych form wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 
Organizujemy akcje charytatywne i inne przedsięwzięcia, z których dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji.
 
Prowadzimy działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną i inne przedsięwzięcia, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji, w tym krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.