Polsko-Szwajcarska Fundacja Osada

Polsko-Szwajcarska Fundacja Osada

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Nasza fundacja prowadzi działalność z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej. Inicjujemy aktywność dążącą do poprawy statusu osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych i innych, które doznały wszelkiego typu patologii społecznych.

Promujemy działalność charytatywną zintegrowaną z ideami zrównoważonego rozwoju.

Rozwijamy ochronę zdrowia, szczególnie w środowiskach ubogich. Powyższe działania niosą także za sobą działalność informacyjną.

Chcemy integrować środowiska osób po trudnych przejściach życiowych, dlatego rozwijamy idee samorządności i lokalności.

Ponad wszystko pragniemy wyrównywać szanse społeczne osób i rodzin potrzebujących pomocy materialnej, finansowej oraz psychologicznej.

Nasz projekt:

Chcemy zbudować całkowicie samowystarczalną Osadę - ośrodek mieszkalno-rolniczy dla osób bezdomnych. Chodzi  o pomoc w odkryciu ich umiejętności i zdolności, a następnie o danie im możliwości wykorzystania tego potencjału w tworzeniu miejsca, gdzie będą mogli żyć do momentu odzyskania utraconej godności i wiary we własne siły , nabrania szacunku do siebie i dla drugiego człowieka oraz respektu dla środowiska naturalnego.

Nasz projekt ma na celu połączenie rozwiązań prowadzących do możliwie jak najszerszego zniwelowania patologii społecznych (takich jak np.: bezdomność, alkoholizm, narkomania) z jednoczesnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu środowiska naturalnego.
 


 

Pomogli

Ładuję...