Fundacja Restytucja

Fundacja Restytucja

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Sosnowiec, śląskie

Fundacja Restytucja powstała w 2010roku, a jej siedzibą jest obecnie Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych. Zgodnie ze statutem głównym celem działalności jest propagowanie i ochrona wolności obywatelskiej oraz wsparcie oddziaływań resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych. Od początku naszej działalności udzieliliśmy pomocy prawnej wielu potrzebującym osobom, wzmacnialiśmy więzi rodzinne osób skazanych z rodzinami, propagowaliśmy aktywność fizyczną jako narzędzie prewencji i resocjalizacji.

Zgodnie ze statutem nasze cele to:

  • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako narzędzia prewencji i resocjalizacji,
  • pomoc organizacyjna i finansowa programów resocjalizacyjnych realizowanych w jednostkach penitencjarnych,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • przeciwdziałanie zjawisku bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów,
  • działania na rzecz ochrony zwierząt,
  • wspomaganie innych działań określonych w art. 4 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Obecnie realizujemy 3 projekty:

1. "Bezpłatne porady prawne w Twoim mieście" - pomagamy najbardziej potrzebującym pomocy prawnej w kilku miastach w Polsce,

2. 3. "Skazani na... przyjaźń"- którego celem jest resocjalizacja więźniów poprzez opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach projektu budujemy schronisko dla bezdomnych zwierząt w Muchowcu (gmina Strzelin), a do pracy i opieki nad zwierzętami angażujemy osadzonych z Zakładu Karnego w Strzelinie.

3. "Więzienna pasieka"- budujemy pasieki pszczele w sąsiedztwie jednostek penitencjarnych przy zaangażowaniu osób pozbawionych wolności. Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem wymierania owadów zapylajacych.