Fundacja Słyszę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kajetany, mazowieckie

Fundacja Profesora Skarżyńskiego SŁYSZĘ
jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Powstała z inicjatywny prof. Henryka Skarżyńskiego
w trosce o wsparcie osób i ich rodzin, które mierzą
się z zaburzeniami słuchu.
Fundacja zrzesza osoby, które zostały poddane
zabiegom implantacji narządu słuchu, osoby
aparatowane oraz rodziców i opiekunów dzieci
z niedosłuchem. http://fundacjaslysze.pl

TWORZYMY PRZESTRZEŃ

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną skierowaną do osób z ubytkami słuchu, rodziców i opiekunów dzieci z niedosłuchem, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami z wadą słuchu, surdopedagogów, surdologopedów i psychologów, starając się podnosić świadomość na tematy medyczne związane z leczeniem niedosłuchu, korzystając z wiedzy najlepszych w kraju ekspertów, lekarzy specjalistów, inżynierów i naukowców w dziedzinach otorynolaryngologii i implantologii.

TWORZYMY KAMPANIE SPOŁECZNE

Naszym celem jest realizacja kampanii społecznych, propagujących wyrównywanie szans dzieci z niedosłuchem w procesie integracji społecznej w placówkach edukacyjnych. Planujemy realizację szkoleń dla nauczycieli w kwestiach specyfiki pracy z uczniami aparatowanymi lub implantowanymi.

DAJEMY WSPARCIE

Oferujemy wsparcie rodzicom i opiekunom dzieci mierzących się problemem niedosłuchu. Budujemy relację z rodzicami, opartą na zaufaniu i współpracy. Tworzymy przestrzeń do wymiany wzajemnych doświadczeń, co wzmacnia i czyni naszych podopiecznych wspólnotą.

REALIZUJEMY PROGRAMY STYMULUJĄCE ROZWÓJ

To projekty, które dają przestrzeń do rozwoju szczególnych uzdolnień i talentów podopiecznych Fundacji. Tworzymy warunki dla świadczenia różnorodnych form pomocy.

USŁYSZ NAS – NIE WYKLUCZAJ

To flagowy program, który planuje zrealizować Fundacja. Jego celem jest szerzenie wiedzy w zakresie wyrównywania szans dzieci z niedosłuchem w placówkach edukacyjnych.

Program zakłada:

Cykl darmowych szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem aparatowanym lub implantowanym w szkołach publicznych i niepublicznych na obszarze całego kraju:

• Jak mówić, by każdy usłyszał

• Akceptacja w grupie rówieśniczej

• Uwarunkowania w salach lekcyjnych

Kampania społeczna o zasięgu ogólnokrajowym zakłada:

• spoty telewizyjne

• kampania internetowa za pośrednictwem social mediów

• poradnik dla nauczyciela Dziecko z niedosłuchem w szkole – broszura informacyjna, dystrybuowana do szkół biorących udział w programie.

ZRÓBMY HAŁAS

"Zróbmy hałas", to sztandarowy program Fundacji, dający realne wsparcie dzieci niesłyszących, niedosłyszących, zaaparatowanych, zaimplantowanych, które wykazują szczególne uzdolnieniaw wybranej przez siebie dziedzinie, jak sport, muzyka, sztuka itp. Celem programu "Zróbmy hałas" jest zwiększenie poczucia integracji społecznej osób z niedosłuchem, a także ukazanie, że problem niedosłuchu nie stanowi bariery w realizacji swoich pasji.

JAK DZIAŁA PROGRAM "ZRÓBMY HAŁAS"?

▶ Osoby zainteresowane zgłaszają swój talent,

▶ Uczestnicy nagrywają amatorski filmik, w którym prezentują swoją pasję,

▶ Komisja powołana przez Fundację wyłoni laureata programu,

▶ Fundacja organizuje przestrzeń i mentora, pod okiem którego laureat będzie rozwijał swój talent.

CYKL SPOTKAŃ WEBINAROWYCH „RAZEM ŁATWIEJ”

Cykliczne spotkania z ekspertami w formie on-line o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Dzięki przedstawianym treściom zagadnienia dotyczące niedosłuchu stają się bliższe, a forma pozwala uczestnikom poczuć wsparcie, wzajemną życzliwość i wspólnotę.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i zwiastowane są cyklem postów i relacji w social mediach, dzięki temu udaje się zgromadzić liczną publiczność, z której każdy ma szansę zadać swoje pytania ekspertom.

Poruszana tematyka związana jest z leczeniem niedosłuchu, implantologią, protezowaniem. Zespół ekspertów Fundacji tworzą: otorynolaryngolodzy ze specjalistycznych ośrodków implantacyjnych, inżynierowie kliniczni pracujący z pacjentami, terapeuci jak np.: psycholodzy, surdologopedzi i surdopedagodzy, rehabilitanci słuchowi i inni wysokiego szczebla specjaliści, których kompetencje odpowiadają poruszanym zagadnieniom.

Webinary prowadzone są w konwencji rozmowy, wywiadu. Zawsze zaplanowany jest czas na pytania z publiczności, a każdy webinar publikowany jest na kanale YouTube Fundacji.

TEMATY SPOTKAŃ:

• Funkcjonowanie dziecka z wadą słuchu w szkole i przedszkolu.

• Implant słuchowy i procesor dźwięku – aktywacja i reakcja.

• Co wolno, a czego nie zaleca się osobom implantowanym i aparatowanym?

• Akceptacja – jak oswoić niedosłuch?

• Dziecko niesłyszące - formy wsparcia i świadczenia jakie Ci przysługują.

• Droga do słyszenia - jak rehabilitować dziecko w domu?

• Jak słyszy się przez implant? Jaką jakość dzwięku może uzyskać dziecko i dorosły?

• Szkoła z implantem. Jakie zasady obowiązują zaimplantowego ucznia podczas

egzaminów i sprawdzianów?

• Co u Ciebie słychać? Komunikacja z osobą niesłyszącą - arteterapia,

muzykoterapia jako formy wsparcia.

• Ototoksyczność leków.

• Kwalifikacja - operacja.

• Diagnostyka genetyczna w rozpoznawaniu wad słuchu - kiedy problem tkwi w genach?

• Diagnoza audiologiczna, aparat, implant i systemy wspomagające słyszenie - nowości.

• Badania przesiewowe noworodków - czy prawidłowy wynik świadczy zawsze o dobrym słuchu?

SPOTKANIA PODOPIECZNYCH FUNDACJI

Fundacja organizuje cykliczne spotkania Podopiecznych i ich rodzin, na które zaprasza najlepszych w kraju specjalistów, a także wszystkie osoby zainteresowane działaniami organizacji.

W RAMACH SPOTKAŃ:

• Dajemy przestrzeń do zdobywania wiedzy od najlepszych w kraju ekspertów w dziedzinie otorynolaryngologii, implantologii oraz do wymiany doświadczeń z osobami implantowanymi, aparatowanymi, ich rodzicami i opiekunami.

• Dajemy czas i miejsce do wymiany doświadczeń rodzicom dzieci implantowanych, aparatowanych i podopiecznym Fundacji SŁYSZĘ.

• Dajemy miejsce do spędzenia rodzinnego czasu wypełnionego aspektami edukacyjnymi,

terapeutycznymi i rozrywkowymi.

• Dzieci zachęcamy do udziału w terapeutycznych zajęciach, animacjach i zabawach, skupionych na doskonaleniu zdolności słuchowych, percepcyjnych i integracyjnych.

Gościem specjalnym każdego spotkania są osoby, których osiągnięcia dowodzi, że niedosłuch nie jest ograniczeniem, a każdą barierę można pokonać.

KONFERENCJE

Przedstawiciele Fundacji biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach

otorynalaryngologicznych, audiologiczno-foniatrycznych i innych działaniach naukowych związanych z leczeniem niedosłuchu. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji prowadzą sesje, szkolenia i warsztaty podczas wydarzeń naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Fundacja współorganizuje wydarzenia o charakterze szkoleniowym, warsztatowym dla lekarzy i terapeutów, logopedów, surdologopedów, surdopedagogów, protetyków słuchu oraz innych specjalistów, których celem jest pomoc pacjentom z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić do wsparcia inicjatyw i potencjału Fundacji Profesora Skarżyńskiego SŁYSZĘ. Naszą nadzieją jest wyrównywanie szans dzieci z ograniczeniami. Dzieci są źródłem radości – zechciejcie z nami spełniać ich
marzenia w rozwoju talentów i szczególnych uzdolnień. Zechciejcie z nami pokonywać bariery by dzieci z niedosłuchem mimo trudności mogły rozwijać się społecznie.