Fundacja Spełnienie

Fundacja Spełnienie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szprotawa, lubuskie

Fundacja wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ubóstwem, patologią i różnego rodzaju dysfunkcjami. W szczególności zaś działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.
Działamy w obszarze opieki społecznej, edukacji, wolontariatu, działań prozdrowotnych i profilaktycznych. Wszelkie nasze działania i projekty mają na celu wsparcie dzieci, młodzieży, ale i osoby dorosłe w ich rozwoju, kreatywności, pasji, pragniemy dać im przyjaźń, dobre słowo, poczucie bezpieczeństwa i wiarę w to, że jest się ważnym. Chcemy im umożliwić rozwój swoich pasji i zainteresowań, a co najważniejsze pozwolić im rozwinąć skrzydła i samodzielnie, aby odważnie wyfrunąć w świat :)

Celami fundacji są:
a) organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej, dobroczynnej, rozwojowej, społecznie użytecznej oraz oświatowej, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w trudnej sytuacji, niezaradnych życiowo bądź zagrożonych ekonomicznie, społecznie i psychologicznie,
b) promocję i organizację wolontariatu,
c) podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
d) tworzenie, promocje i realizacje programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
e) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
f) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
h) działalność związaną z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, i) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j) tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności charytatywnej.