Fundacja z Widokiem

Fundacja z Widokiem

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Chcemy udostępniać niedostępne, czyli…

Niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym, ułatwiamy dostęp do procesu terapeutycznego opartego na jakości, profesjonalizmie, ciągłości i co najważniejsze indywidualnym, holistycznym podejściu. Współpracując z najlepszymi dążymy do opracowywania nowych modeli terapeutycznych w oparciu o najnowszą wiedzę specjalistyczną.

Naszym priorytetem jest…

Pomoc osobom niepełnosprawnym, bez względu na ich możliwości finansowe w dostępie do procesu terapeutycznego opartego na wysokiej jakości świadczonych usług…

Celem Fundacji jest:

1) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905).

3) Działaność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

5) Działalność charytatywna.

6) Udzielenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

7) Promocja i organizacja wolontariatu.

8) Działania w celu integracji, uwrażliwienia i otwarcia się społeczeństwa na współistnienie z osobobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, niepełnosprawnymi intelektualnie lub fizycznie; chorymi psychicznie; rodzinami i opiekunami tych osób; dzićmi i młodżieżą z ubogich rodzin; seniorami.

9) Pomoc finansowa, materialna oraz wsparcie psychologiczne i emocjonalne osobom wymienionym w pkt 8.

10) Prowadznie profesjonalnego centrum terapeutycznego.

11) Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób wymienionych w pkt 8.

12) Pomoc w dotarciu i przebyciu pełnego procesu rehabilitacji.

13) Pomoc w dotarciu do usług specjalistów osobom wymienionym w pkt 8.

14) Działalność wspomagająca rozwój, aktywizowanie i integrowanie wspólnot i środowisk lokalnych.

15) Wspieranie lokalnych twórców, niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki.

16) Wspieranie i aktywizacja społeczności małych miast i terenów wiejskich.

17) Animacja środowisk twórczych i prozdrowotnych.

18) Działalność wspomagająca innowacyjność.

19) Propagowanie zdrowia, zdrowego stylu życia, zasad fair trade, permakultury, budownictwa ekologicznego, DIY (Do It Yourself), recyklingu, hand made, ekologii.

Pomogli

Ładuję...