Fundacja Wsparcia Finansowego

Fundacja Wsparcia Finansowego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Karczew, mazowieckie

Celami Fundacji są:
1. Propagowanie wiedzy o mechanizmach finansowych Unii Europejskiej,
2. Monitoring działalności organów administracji publicznej (lokalnych,
ogólnopolskich),oraz innych władz publicznych,
3. Promocja tradycyjnych elementów cywilizacji europejskiej: Organizowanie odczytów,
kursów, szkoleń, warsztatów oraz udział w nich,
4. Organizowanie publicznych dyskusji i udział w nich,
5. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez promujących cele Fundacji oraz sponsorów -
partnerów biznesowych i zmierzających do pozyskania środków materialnych służących jej
działalności,
6. Sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i sondaży,
7. Prowadzenie warsztatów prawniczych.
8. Ustanawianie i finansowanie stypendiów, dotacji i nagród dla osób realizujących cele
Fundacji,
9. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych
celów, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięć, lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł,
10. Propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie, oraz gospodarce,
11. Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi o
charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych
źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw,
12. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, artystycznego,
kulturowego oraz sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, oraz grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych,
13. Inspirowanie i wspieranie działań służących modernizacji polskiej gospodarki i
społeczeństwa,
14. Podejmowanie działań mających na celu integrację gospodarczą i społeczną Polski z
krajami Wspólnoty Europejskiej,
15. Szeroko rozumiane propagowanie idei wspólnej Europy jako wspólnoty historyczno-kulturowej, gospodarczej i społecznej,
16. Upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie działań zakładających współpracę sektora
publicznego, społecznego i prywatnego,
17. Wsparcie rodzin z zadłużeniem komorniczym,
18. Udział w kampaniach społecznych
19. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych poprzez organizowanie wsparcia prawnego.