Fundacja Stypendialna GLOGERIANUM

Fundacja Stypendialna GLOGERIANUM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łomża, podlaskie

Fundacja wspiera osoby wielorako uzdolnione w wieku szkolnym. Popieramy różnorodne formy kształcenia zmierzające ku ogólnemu rozwojowi jednostki. Przyznajemy stypendia dla dzieci, młodzieży oraz studentów. Zakres naszej pomocy rozciąga się również na osoby niepełnosprawne, ubogie oraz pochodzące z obszarów wiejskich.
 
Wspieramy stypendialne pracowników naukowych.
 
Pomagamy finansowo placówkom naukowym takim jak szkoły, uczelnie, biblioteki.
 
Chcemy przyczyniać się do pogłębienia dialogu międzykulturowego. Inicjujemy międzynarodowe  wymiany studentów. Rozwijamy szeroko rozumianą tożsamość europejską. Propagujemy idee integracji europejskiej.
 
Prowadzimy działalność informacyjną. Przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy działalność naukową i popularnonaukową.
 
Poprzez edukacją przysposabiamy osoby ze środowisk ubogich i trudnych do późniejszej aktywności zawodowej.