Fundacja Głos Serca

Fundacja Głos Serca

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja Głos Serca prowadzi Centrum Pozytywnego Wsparcia w Krakowie, Nowej Hucie. Miejsce, w którym osoby doznające znaczących sytuacji kryzysowych, w tym osoby będące ofiarą przemocy mogą uzyskać pomoc, psychologiczną, prawną oraz mieszkaniową.

Pomagamy osobom zdecydowanym na zmianę i wyjście z impasu, wyjście z postawy roszczeniowej wobec systemu pomocy państwa, na odzyskanie swojej wewnętrznej siły i wiary we własny potencjał. 

Naszymi podopiecznymi są osoby, które doznały okropnego cierpienia i bez wsparcia innych nie są w stanie same stanąć na nogi.

Celami Fundacji są:

udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

działalność charytatywna,

działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy,

działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn,

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym,

wszechstronne działania na rzecz integracji środowiska,

działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los i w wypadkach losowych

rehabilitacja społeczna i zawodowa,

działalność na rzecz osób starszych, umierających, pozostających w śpiączce lub w innych stanach ograniczających aktywność fizyczną lub psychiczną,

działalność na rzecz profilaktyki i rehabilitacji,

działalność społeczna, oświatowa, kulturalna, naukowa, sportowa oraz samopomocowa na rzecz środowiska i opieki społecznej, na rzecz sportu i rekreacji,

wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

rozwój i badania nad dźwiękoterapią,

propagowanie i wspieranie metod świadomego życia (mindfulness, techniki medytacyjne, techniki oddechowe, relaksacyjne itp.),

propagowanie holistycznej myśli dbania o zdrowie i rozwój osobisty,

działania wspierające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

działalność na rzecz organizacji pozarządowych.