Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie Homo Faber

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Stowarzyszenie Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku.

Podstawowym obszarem naszego zainteresowania jest relacja jednostki i władzy. 
 
Za swój cel postawiliśmy sobie krytyczne i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań oraz przestrzegania praw i wolności człowieka.

Występujemy w imieniu grup mniejszościowych i wykluczonych.
 
Staramy się przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientację seksualną.
 
Naszą wizją jest świat, w którym ludzie mogą cieszyć się z praw i wolności gwarantujących podmiotowość każdego człowieka. Świat w którym ludzie samodzielnie, bądź w grupach mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i globalnym.

Staramy się poznawać wyzwania stające przed współczesnymi państwami oraz wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.


Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.