Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie
2 Stałych Pomagaczy
Katarzyna Walęciuk
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Hospicjum

lokalizacja Chełm, lubelskie

● Celem Hospicjum jest:

1) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności:

a) otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby nowotworowej i chorych przewlekle, - oraz ich rodzin,

b) pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby,

c) działania wspierające osób po przebytej chorobie nowotworowej,

d) powstanie Hospicjum stacjonarnego.

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) działalność charytatywna,

4) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,

5) prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej,

6) realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych.

● Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie zespołów opieki hospicyjnej oraz powoływanie w miarę potrzeb i możliwości komórek organizacyjnych Hospicjum,

2) organizowanie i promowanie wolontariatu,

3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi,

4) współpracę ze służbą zdrowia w zakresie opieki oraz leczenia terminalnie i przewlekle chorych,

5) stałe kontakty z Kościołem Rzymskokatolickim oraz współpracę z innymi Kościołami i Związkami Wyznaniowymi w celu zapewnienia posługi w ramach działalności charytatywno- opiekuńczej,

6) pogłębianie życia duchowego członków Hospicjum, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości,

7) jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy,

8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy zbliżonym profilu działania,

9) organizowanie imprez , wycieczek i pielgrzymek oraz innych działań integracyjnych,

10) pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów Hospicjum z różnych źródeł w formie darowizn, dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, projektów, a także z międzynarodowych organizacji, w szczególności z Funduszy i Programów Unijnych, z przeznaczeniem na działalność hospicyjną,

11) prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego,

12) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na realizację celów statutowych, bez możliwości podziału dochodu pomiędzy członków Hospicjum.

2 Stałych Pomagaczy
Katarzyna Walęciuk
50 zł miesięcznie